Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Genealogies

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16120
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
janamejaya uvāca / (1.1) Par.?
devānāṃ dānavānāṃ ca gandharvoragarakṣasām / (1.2) Par.?
utpattiṃ vistareṇaiva vaiśaṃpāyana kīrtaya // (1.3) Par.?
vaiśampāyana uvāca / (2.1) Par.?
prajāḥ sṛjeti vyādiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā / (2.2) Par.?
yathā sasarja bhūtāni tathā śṛṇu mahīpate // (2.3) Par.?
manasā tv eva bhūtāni pūrvam evāsṛjat prabhuḥ / (3.1) Par.?
ṛṣīn devān sagandharvān asurān atha rākṣasān // (3.2) Par.?
yadāsya yatamānasya na vyavardhanta vai prajāḥ / (4.1) Par.?
tataḥ saṃcintya tu punaḥ prajāhetoḥ prajāpatiḥ // (4.2) Par.?
sa maithunena dharmeṇa sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ / (5.1) Par.?
asiknīm āvahat patnīṃ vīraṇasya prajāpateḥ / (5.2) Par.?
sutāṃ sutapasā yuktāṃ mahatīṃ lokadhāraṇīm // (5.3) Par.?
atha putrasahasrāṇi vairaṇyāṃ pañca vīryavān / (6.1) Par.?
asiknyāṃ janayāmāsa dakṣa eva prajāpatiḥ // (6.2) Par.?
tāṃs tu dṛṣṭvā mahābhāgān saṃvivardhayiṣūn prajāḥ / (7.1) Par.?
devarṣiḥ priyasaṃvādo nāradaḥ prābravīd idam / (7.2) Par.?
nāśāya vacanaṃ teṣāṃ śāpāyaivātmanas tathā // (7.3) Par.?
yaṃ kaśyapaḥ sutavaraṃ parameṣṭhī vyajījanat / (8.1) Par.?
dakṣasya vai duhitari dakṣaśāpabhayān muniḥ // (8.2) Par.?
pūrvaṃ sa hi samutpanno nāradaḥ parameṣṭhinaḥ / (9.1) Par.?
asiknyām atha vairaṇyāṃ bhūyo devarṣisattamaḥ / (9.2) Par.?
taṃ bhūyo janayāmāsa piteva munipuṃgavam // (9.3) Par.?
tena dakṣasya putrā vai haryaśvā iti viśrutāḥ / (10.1) Par.?
nirmathya nāśitāḥ sarve vidhinā ca na saṃśayaḥ // (10.2) Par.?
tasyodyatas tadā dakṣo nāśāyāmitavikramaḥ / (11.1) Par.?
brahmarṣīn purataḥ kṛtvā yācitaḥ parameṣṭhinā // (11.2) Par.?
tato 'bhisaṃdhiṃ cakre vai dakṣas tu parameṣṭhinā / (12.1) Par.?
kanyāyāṃ nārado mahyaṃ tava putro bhaved iti // (12.2) Par.?
tato dakṣaḥ sutāṃ prādāt priyāṃ vai parameṣṭhine / (13.1) Par.?
sa tasyāṃ nārado jajñe bhūyaḥ śāpabhayād ṛṣiḥ // (13.2) Par.?
janamejaya uvāca / (14.1) Par.?
kathaṃ praṇāśitāḥ putrā nāradena maharṣinā / (14.2) Par.?
prajāpater dvijaśreṣṭha śrotum icchāmi tattvataḥ // (14.3) Par.?
vaiśampāyana uvāca / (15.1) Par.?
dakṣasya putrā haryaśvā vivardhayiṣavaḥ prajāḥ / (15.2) Par.?
samāgatā mahāvīryā nāradas tān uvāca ha // (15.3) Par.?
bāliśā bata yūyaṃ ye nāsyā jānīta vai bhuvaḥ / (16.1) Par.?
antar ūrdhvam adhaś caiva kathaṃ srakṣyatha vai prajāḥ // (16.2) Par.?
te tu tadvacanaṃ śrutvā prayātāḥ sarvatodiśam / (17.1) Par.?
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // (17.2) Par.?
haryaśveṣv atha naṣṭeṣu dakṣaḥ prācetasaḥ punaḥ / (18.1) Par.?
vairaṇyām eva putrāṇāṃ sahasram asṛjat prabhuḥ // (18.2) Par.?
vivardhayiṣavas te tu śabalāśvāḥ prajās tadā / (19.1) Par.?
pūrvoktaṃ vacanaṃ tāta nāradenaiva coditāḥ // (19.2) Par.?
anyonyam ūcus te sarve samyag āha mahān ṛṣiḥ / (20.1) Par.?
bhrātṝṇāṃ padavī caiva gantavyā nātra saṃśayaḥ / (20.2) Par.?
jñātvā pramāṇaṃ pṛthvyāś ca sukhaṃ srakṣyāmahe prajāḥ // (20.3) Par.?
te 'pi tenaiva mārgeṇa prayātāḥ sarvatodiśam / (21.1) Par.?
adyāpi na nivartante samudrebhya ivāpagāḥ // (21.2) Par.?
tadāprabhṛti vai bhrātā bhrātur anveṣaṇe nṛpa / (22.1) Par.?
prayāto naśyati vibho tan na kāryaṃ vipaśyatā // (22.2) Par.?
tāṃś cāpi naṣṭān vijñāya putrān dakṣaḥ prajāpatiḥ / (23.1) Par.?
ṣaṣṭiṃ dakṣo 'sṛjat kanyā vairaṇyām iti naḥ śrutam // (23.2) Par.?
dadau sa daśa dharmāya kaśyapāya trayodaśa / (24.1) Par.?
saptaviṃśati somāya catasro 'riṣṭanemaye // (24.2) Par.?
dve caiva bahuputrāya dve caivāṅgirase tathā / (25.1) Par.?
dve bhṛśāśvāya viduṣe tāsāṃ nāmāni me śṛṇu // (25.2) Par.?
arundhatī vasur jāmī lambā bhānur marutvatī / (26.1) Par.?
saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhārata / (26.2) Par.?
dharmapatnyo daśa tv etās tāsv apatyāni me śṛṇu // (26.3) Par.?
viśvedevās tu viśvāyāḥ sādhyā sādhyān vyajāyata / (27.1) Par.?
marutvatyāṃ marutvanto vasos tu vasavaḥ smṛtāḥ // (27.2) Par.?
bhānos tu bhānavas tāta muhūrtās tu muhūrtajāḥ / (28.1) Par.?
lambāyāś caiva ghoṣo 'tha nāgavīthī ca jāmijā // (28.2) Par.?
pṛthivīviṣayaṃ sarvam arundhatyāṃ vyajāyata / (29.1) Par.?
saṃkalpāyās tu sarvātmā jajñe saṃkalpa eva ca // (29.2) Par.?
yā rājan somapatnyas tu dakṣaḥ prācetaso dadau / (30.1) Par.?
sarvā nakṣatranāmnyas tu jyotiṣe parikīrtitāḥ // (30.2) Par.?
ye tv aneke suragaṇā devā jyotiḥpurogamāḥ / (31.1) Par.?
vasavo 'ṣṭau samākhyātās teṣāṃ vakṣyāmi vistaram // (31.2) Par.?
āpo dhruvaś ca somaś ca dharaś caivānilo 'nalaḥ / (32.1) Par.?
pratyūṣaś ca prabhāsaś ca vasavo nāmabhiḥ śrutāḥ // (32.2) Par.?
āpasya putro vaitaṇḍyaḥ śramaḥ śānto munis tathā / (33.1) Par.?
dhruvasya putro bhagavān kālo lokaprakālanaḥ // (33.2) Par.?
somasya bhagavān varcā varcasvī yena jāyate / (34.1) Par.?
dharasya putro draviṇo hutahavyavahas tathā / (34.2) Par.?
manoharāyāḥ śiśiraḥ prāṇo 'tha ramaṇas tathā // (34.3) Par.?
anilasya śivā bhāryā yasyāḥ putraḥ purojavaḥ / (35.1) Par.?
avijñātagatiś caiva dvau putrāv anilasya tu // (35.2) Par.?
agniputraḥ kumāras tu śarastambe śriyā vṛtaḥ / (36.1) Par.?
tasya śākho viśākhaś ca naigameṣaś ca pṛṣṭhajaḥ / (36.2) Par.?
apatyaṃ kṛttikānāṃ sa kārttikeya iti smṛtaḥ // (36.3) Par.?
pratyūṣasya viduḥ putram ṛṣiṃ nāmnātha devalam / (37.1) Par.?
dvau putrau devalasyāpi kṣamāvantau manīṣiṇau // (37.2) Par.?
bṛhaspates tu bhaginī varastrī brahmacāriṇī / (38.1) Par.?
yogasiddhā jagat kṛtsnam asaktā vicacāra ha // (38.2) Par.?
prabhāsasya tu bhāryā sā vasūnām aṣṭamasya tu / (39.1) Par.?
viśvakarmā mahābhāgas tasyāṃ jajñe prajāpatiḥ // (39.2) Par.?
kartā śilpasahasrāṇāṃ tridaśānāṃ ca vardhakiḥ / (40.1) Par.?
bhūṣaṇānāṃ ca sarveṣāṃ kartā śilpavatāṃ varaḥ // (40.2) Par.?
yaḥ sarveṣāṃ vimānāni daivatānāṃ cakāra ha / (41.1) Par.?
mānuṣāś copajīvanti yasya śilpaṃ mahātmanaḥ // (41.2) Par.?
ajaikapād ahirbudhnyas tvaṣṭā rudraś ca vīryavān / (42.1) Par.?
tvaṣṭuś caivātmajaḥ śrīmān viśvarūpo mahāyaśāḥ // (42.2) Par.?
haraś ca bahurūpaś ca tryambakaś cāparājitaḥ / (43.1) Par.?
vṛṣākapiś ca śaṃbhuś ca kapardī raivatas tathā // (43.2) Par.?
ekādaśaite kathitā rudrās tribhuvaneśvarāḥ / (44.1) Par.?
śataṃ caivaṃ samākhyātaṃ rudrāṇām amitaujasām // (44.2) Par.?
aditir ditir danuś caiva ariṣṭā surasā tathā / (45.1) Par.?
surabhir vinatā caiva tāmrā krodhavaśā irā / (45.2) Par.?
kadrūr muniś ca lokeśa tāsv apatyāni me śṛṇu // (45.3) Par.?
pūrvamanvantare śreṣṭhā dvādaśāsan surottamāḥ / (46.1) Par.?
tuṣitā nāma te 'nyonyam ūcur vaivasvate 'ntare // (46.2) Par.?
upasthite 'tiyaśasaś cākṣuṣasyāntre manoḥ / (47.1) Par.?
hitārthaṃ sarvalokānāṃ samāgamya parasparam // (47.2) Par.?
āgacchata drutaṃ devā aditiṃ sampraviśya vai / (48.1) Par.?
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // (48.2) Par.?
evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ / (49.1) Par.?
mārīcāt kaśyapāj jātās te 'dityā dakṣakanyayā // (49.2) Par.?
tatra viṣṇuś ca śakraś ca jajñāte punar eva hi / (50.1) Par.?
aryamā caiva dhātā ca tvaṣṭā pūṣā tathaiva ca // (50.2) Par.?
vivasvān savitā caiva mitro varuṇa eva ca / (51.1) Par.?
aṃśo bhagaś cātitejā ādityā dvādaśa smṛtāḥ // (51.2) Par.?
cākṣuṣasyāntare pūrvam āsan ye tuṣitāḥ surāḥ / (52.1) Par.?
vaivasvate 'ntare te vai ādityā dvādaśa smṛtāḥ // (52.2) Par.?
saptaviṃśat tu yāḥ proktāḥ somapatnyo 'tha suvratāḥ / (53.1) Par.?
tāsām apatyāny abhavan dīptāny amitatejasām // (53.2) Par.?
ariṣṭanemeḥ patnīnām apatyānīha ṣoḍaśa / (54.1) Par.?
bahuputrasya viduṣaś catasro vidyutaḥ smṛtāḥ / (54.2) Par.?
pratyaṅgirasajāḥ śreṣṭhā ṛco brahmarṣisatkṛtāḥ // (54.3) Par.?
bhṛśāśvasya tu devarṣer devapraharaṇāḥ sutāḥ / (55.1) Par.?
ete yugasahasrānte jāyante punar eva ha // (55.2) Par.?
sarve devagaṇās tāta trayastriṃśat tu kāmajāḥ / (56.1) Par.?
teṣām api ca rājendra nirodhotpattir ucyate // (56.2) Par.?
yathā sūryasya kauravya udayāstamayāv iha / (57.1) Par.?
evaṃ devanikāyās te sambhavanti yuge yuge // (57.2) Par.?
dityāḥ putradvayaṃ jajñe kaśyapād iti naḥ śrutam / (58.1) Par.?
hiraṇyakaśipuś caiva hiraṇyākṣaś ca bhārata / (58.2) Par.?
siṃhikā cābhavat kanyā vipracitteḥ parigrahaḥ // (58.3) Par.?
hiraṇyakaśipoḥ putrāś catvāraḥ prathitaujasaḥ / (59.1) Par.?
anuhrādaś ca hrādaś ca prahrādaś caiva vīryavān // (59.2) Par.?
saṃhrādaś ca caturtho 'bhūddhrādaputro hradas tathā / (60.1) Par.?
hradasya putro 'py āyur vai śivaḥ kālas tathaiva ca / (60.2) Par.?
virocanaś ca prāhrādir balir jajñe virocanāt // (60.3) Par.?
baleḥ putraśataṃ tv āsīd bāṇajyeṣṭhaṃ narādhipa / (61.1) Par.?
dhṛtarāṣṭraś ca sūryaś ca candramāś cendratāpanaḥ // (61.2) Par.?
kumbhanābho gardabhākṣaḥ kukṣir ity evamādayaḥ / (62.1) Par.?
bāṇas teṣām atibalo jyeṣṭhaḥ paśupateḥ priyaḥ // (62.2) Par.?
purākalpe hi bāṇena prasādyomāpatiṃ prabhum / (63.1) Par.?
pārśvato me vihāraḥ syād ity evaṃ yācito varaḥ // (63.2) Par.?
hiraṇyākṣasutāḥ pañca vidvāṃsaḥ sumahābalāḥ / (64.1) Par.?
jharjharaḥ śakuniś caiva bhūtasaṃtāpanas tathā / (64.2) Par.?
mahānābhaś ca vikrāntaḥ kālanābhas tathaiva ca // (64.3) Par.?
abhavan danuputrās tu śataṃ tīvraparākramāḥ / (65.1) Par.?
tapasvino mahāvīryāḥ prādhānyena nibodha tān // (65.2) Par.?
dvimūrdhā śakuniś caiva tathā śaṅkuśirā vibhuḥ / (66.1) Par.?
ayomukhaḥ śambaraś ca kapilo vāmanas tathā // (66.2) Par.?
marīcir maghavāṃś caiva iḍā gargaśirās tathā / (67.1) Par.?
vikṣobhaṇaś ca ketuś ca ketuvīryaśatahradau // (67.2) Par.?
indrajit sarvajic caiva vajranābhas tathaiva ca / (68.1) Par.?
ekacakro mahābāhus tārakaś ca mahābalaḥ // (68.2) Par.?
vaiśvānaraḥ pulomā ca vidrāvaṇamahāśirau / (69.1) Par.?
svarbhānur vṛṣaparvā ca vipracittiś ca vīryavān // (69.2) Par.?
sarva ete danoḥ putrāḥ kaśyapād abhijajñire / (70.1) Par.?
vipracittipradhānās te dānavāḥ sumahābalāḥ // (70.2) Par.?
svarbhānos tu prabhā kanyā pulomnas tu śacī sutā / (71.1) Par.?
upadānavī hayaśirāḥ śarmiṣṭhā vārṣaparvaṇī // (71.2) Par.?
pulomā kālakā caiva vaiśvānarasute ubhe / (72.1) Par.?
bahvapatye mahāsattve mārīces tu parigrahaḥ // (72.2) Par.?
tayoḥ putrasahasrāṇi ṣaṣṭiṃ dānavasattamān / (73.1) Par.?
mārīcir janayāmāsa mahatā tapasānvitaḥ // (73.2) Par.?
paulomāḥ kālakeyāś ca dānavās te mahābalāḥ / (74.1) Par.?
avadhyā devatānāṃ hi hiraṇyapuravāsinaḥ / (74.2) Par.?
pitāmahaprasādena ye hatāḥ savyasācinā // (74.3) Par.?
tato 'pare mahāvīryā dānavā atidāruṇāḥ / (75.1) Par.?
siṃhikāyām athotpannā vipracitteḥ sutās tathā // (75.2) Par.?
daityadānavasaṃyogāj jātās tīvraparākramāḥ / (76.1) Par.?
siṃhikeyā iti khyātās trayodaśa mahābalāḥ // (76.2) Par.?
vyaṅgaḥ śalyaś ca balinau balaś caiva mahābalaḥ / (77.1) Par.?
vātāpir namuciś caiva ilvalaḥ khasṛmas tathā // (77.2) Par.?
āñjiko narakaś caiva kālanābhas tathaiva ca / (78.1) Par.?
saramāṇas tathā caiva śarakalpaś ca vīryavān // (78.2) Par.?
ete vai dānavāḥ śreṣṭhā danuvaṃśavivardhanāḥ / (79.1) Par.?
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ // (79.2) Par.?
saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule / (80.1) Par.?
samutpannāḥ sumahatā tapasā bhāvitātmanaḥ // (80.2) Par.?
ṣaṭ sutāḥ sumahāsattvās tāmrāyāḥ parikīrtitāḥ / (81.1) Par.?
kākī śyenī ca bhāsī ca sugrīvī śucigṛdhrike // (81.2) Par.?
kākī tu janayāmāsa ulūkī pratyulūkakān / (82.1) Par.?
śyenī śyenāṃs tathā bhāsī bhāsān gṛdhrāṃś ca gṛdhrikā // (82.2) Par.?
śucir audakān pakṣigaṇān sugrīvī tu paraṃtapa / (83.1) Par.?
aśvān uṣṭrān gardabhāṃś ca tāmrāvaṃśaḥ prakīrtitaḥ // (83.2) Par.?
vinatāyās tu putrau dvāv aruṇo garuḍas tathā / (84.1) Par.?
suparṇaḥ patatāṃ śreṣṭho dāruṇaḥ svena karmaṇā // (84.2) Par.?
surasāyāḥ sahasraṃ tu sarpāṇām amitaujasām / (85.1) Par.?
anekaśirasāṃ tāta khecarāṇāṃ mahātmanām // (85.2) Par.?
kādraveyās tu balinaḥ sahasram amitaujasaḥ / (86.1) Par.?
suparṇavaśagā nāgā jajñire 'nekamastakāḥ // (86.2) Par.?
teṣāṃ pradhānāḥ satataṃ śeṣavāsukitakṣakāḥ / (87.1) Par.?
airāvato mahāpadmaḥ kambalāśvatarāv ubhau // (87.2) Par.?
elāpatraś ca śaṅkhaś ca karkoṭakadhanaṃjayau / (88.1) Par.?
mahānīlamahākarṇau dhṛtarāṣṭrabalāhakau // (88.2) Par.?
kuharaḥ puṣpadaṃṣṭraś ca durmukhaḥ sumukhas tathā / (89.1) Par.?
śaṅkhaś ca śaṅkhapālaś ca kapilo vāmanas tathā // (89.2) Par.?
nahuṣaḥ śaṅkharomā ca maṇir ity evamādayaḥ / (90.1) Par.?
gaṇaṃ krodhavaśaṃ viddhi tatra sarve ca daṃṣṭriṇaḥ // (90.2) Par.?
sthalajāḥ pakṣiṇo 'bjās ca dharāyāḥ prasavaḥ smṛtaḥ / (91.1) Par.?
gās tu vai janayāmāsa surabhī mahiṣī tathā // (91.2) Par.?
irā vṛkṣalatāvallīs tṛṇajātīś ca sarvaśaḥ / (92.1) Par.?
khasā tu yakṣarakṣāṃsi munir apsarasas tathā // (92.2) Par.?
ariṣṭā tu mahāsattvān gandharvān amitaujasaḥ / (93.1) Par.?
ete kaśyapadāyādāḥ kīrtitāḥ sthāṇujaṃgamāḥ // (93.2) Par.?
teṣāṃ putrāś ca pautrāś ca śataśo 'tha sahasraśaḥ / (94.1) Par.?
eṣa manvantare tāta sargaḥ svārociṣe smṛtaḥ // (94.2) Par.?
vaivasvate tu mahati vāruṇe vitate kratau / (95.1) Par.?
juhvānasya brahmaṇo vai prajāsarga ihocyate // (95.2) Par.?
pūrvaṃ yatra tu brahmarṣīn utpannān sapta mānasān / (96.1) Par.?
putratve kalpayāmāsa svayam eva pitāmahaḥ // (96.2) Par.?
tato virodhe devānāṃ dānavānāṃ ca bhārata / (97.1) Par.?
ditir vinaṣṭaputrā vai toṣayāmāsa kaśyapam // (97.2) Par.?
tāṃ kaśyapaḥ prasannātmā samyagārādhitas tayā / (98.1) Par.?
vareṇa chandayāmāsa sā ca vavre varaṃ tadā // (98.2) Par.?
putram indravadhārthāya samartham amitaujasam / (99.1) Par.?
sa ca tasyai varaṃ prādāt prārthitaṃ sumahātapāḥ // (99.2) Par.?
dattvā ca varam avyagro mārīcas tām abhāṣata / (100.1) Par.?
indraṃ putro nihantā te garbhe cec charadāṃ śatam // (100.2) Par.?
yadi dhārayase śaucaṃ tatparā vratam āsthitā / (101.1) Par.?
bhaviṣyati sutas te 'yaṃ yady enaṃ dhārayiṣyasi // (101.2) Par.?
tathety abhihito bhartā tayā devyā mahātapāḥ / (102.1) Par.?
dhārayāmāsa garbhaṃ tu śuciḥ sā vasudhādhipa // (102.2) Par.?
tato 'bhyupagamād dityāṃ garbham ādhāya kaśyapaḥ / (103.1) Par.?
rocayan vai gaṇaśreṣṭhaṃ devānām amitaujasām // (103.2) Par.?
tejaḥ saṃbhṛtya durdharṣam avadhyam amaraiḥ sadā / (104.1) Par.?
jagāma parvatāyaiva tapase saṃśitavrataḥ // (104.2) Par.?
tasyāś caivāntaraprepsur abhavat pākaśāsanaḥ / (105.1) Par.?
ūne varṣaśate cāsyā dadarśāntaram acyutaḥ // (105.2) Par.?
akṛtvā pādayoḥ śaucaṃ ditiḥ śayanam āviśat / (106.1) Par.?
nidrām āhārayāmāsa tasyāḥ kukṣiṃ praviśya ha / (106.2) Par.?
vajrapāṇis tato garbhaṃ saptadhā taṃ nyakṛntata // (106.3) Par.?
sa pāṭyamāno garbho 'tha vajreṇa praruroda ha / (107.1) Par.?
mā rodīr iti taṃ śakraḥ punaḥ punar athābravīt // (107.2) Par.?
so 'bhavat saptadhā garbhas tam indro ruṣitaḥ punaḥ / (108.1) Par.?
ekaikaṃ saptadhā cakre vajreṇaivārikarśanaḥ / (108.2) Par.?
maruto nāma devās te babhūvur bharatarṣabha // (108.3) Par.?
yathoktaṃ vai maghavatā tathaiva maruto 'bhavan / (109.1) Par.?
devā ekonapañcāśat sahāyā vajrapāṇinaḥ // (109.2) Par.?
teṣām evaṃ pravṛddhānāṃ bhūtānāṃ janamejaya / (110.1) Par.?
nikāyeṣu nikāyeṣu hariḥ prādāt prajāpatīn / (110.2) Par.?
kramaśas tāni rājyāni pṛthoḥ pūrvaṃ tu bhārata // (110.3) Par.?
sa hariḥ puruṣo vīraḥ kṛṣṇo jiṣṇuḥ prajāpatiḥ / (111.1) Par.?
parjanyas tapano vyaktas tasya sarvam idaṃ jagat // (111.2) Par.?
bhūtasargam imaṃ samyag jānato bharatarṣabha / (112.1) Par.?
nāvṛttibhayam astīha paralokabhayaṃ kutaḥ // (112.2) Par.?
Duration=0.38695096969604 secs.