Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Genealogies

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16220
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
brahmadattasya tanayaḥ sa vaibhrājas tv ajāyata / (1.2) Par.?
yogātmā tapasā yukto viṣvaksena iti śrutaḥ // (1.3) Par.?
kadācid brahmadattas tu bhāryayā sahito vane / (2.1) Par.?
vijahāra prahṛṣṭātmā yathā śacyā śatakratuḥ // (2.2) Par.?
tataḥ pipīlikarutaṃ sa śuśrāva narādhipaḥ / (3.1) Par.?
kāminīṃ kāminas tasya yācataḥ krośato bhṛśam // (3.2) Par.?
śrutvā tu yācyamānāṃ tāṃ kruddhāṃ sūkṣmāṃ pipīlikām / (4.1) Par.?
brahmadatto mahāhāsam akasmād eva cāhasat // (4.2) Par.?
tataḥ sā saṃnatir dīnā vrīḍitā dīnacetanā / (5.1) Par.?
nirāhārā bahutithaṃ babhūvāmitrakarśana // (5.2) Par.?
prasādyamānā bhartrā sā tam uvāca śucismitā / (6.1) Par.?
tvayāvahasitā rājan nāhaṃ jīvitum utsahe // (6.2) Par.?
sa tatkāraṇam ācakhyau na ca sā śraddadhāti tat / (7.1) Par.?
uvāca cainaṃ kupitā naiṣa bhāvo 'sti pārthiva // (7.2) Par.?
ko vai pipīlikarutaṃ mānuṣo vettum arhati / (8.1) Par.?
ṛte devaprasādād vai pūrvajātikṛtena vā / (8.2) Par.?
tapaḥphalena vā rājan vidyayā vā narādhipa // (8.3) Par.?
sāhaṃ yathaiva jānīyāṃ tathā pratyāyayasva mām / (9.1) Par.?
prāṇān vāpi parityakṣye rājan satyena te śape // (9.2) Par.?
tat tasyā vacanaṃ śrutvā mahiṣyāḥ paruṣaṃ vibho / (10.1) Par.?
sa rājā paramāpanno devaśreṣṭham agāt tadā / (10.2) Par.?
śaraṇyaṃ sarvabhūteśaṃ bhaktyā nārāyaṇaṃ prabhum // (10.3) Par.?
samāhito nirāhāraḥ ṣaḍrātreṇa mahāyaśāḥ / (11.1) Par.?
dadarśa darśane rājā devaṃ nārāyaṇaṃ harim // (11.2) Par.?
uvāca cainaṃ bhagavān sarvabhūtānukampakaḥ / (12.1) Par.?
brahmadatta prabhāte tvaṃ kalyāṇaṃ samavāpsyasi / (12.2) Par.?
ity uktvā bhagavān devas tatraivāntaradhīyata // (12.3) Par.?
caturṇāṃ tu pitā yo 'sau brāhmaṇānāṃ mahātmanām / (13.1) Par.?
ślokaṃ so 'dhītya putrebhyaḥ kṛtakṛtya ivābhavat // (13.2) Par.?
sa rājānam athānvicchat sahamantriṇam acyutam / (14.1) Par.?
na dadarśāntaraṃ cāpi ślokaṃ śrāvayituṃ tadā // (14.2) Par.?
atha rājā śiraḥsnāto labdhvā nārāyaṇād varam / (15.1) Par.?
praviveśa purīṃ prīto ratham āruhya kāñcanam // (15.2) Par.?
tasya raśmīn agṛhṇāc ca kaṇḍarīko dvijarṣabhaḥ / (16.1) Par.?
camaravyajanaṃ cāpi bābhravyaḥ samavākṣipat // (16.2) Par.?
idam antaram ity eva tataḥ sa brāhmaṇas tadā / (17.1) Par.?
śrāvayāmāsa rājānaṃ ślokaṃ taṃ sacivau ca tau // (17.2) Par.?
sapta vyādhā daśārṇeṣu mṛgāḥ kālaṃjare girau / (18.1) Par.?
cakravākāḥ sariddvīpe yūyaṃ tebhyo 'vasīdatha // (18.2) Par.?
tac chrutvā moham agamad brahmadattas tadānagha / (19.1) Par.?
sacivau cāsya pāñcālaḥ kaṇḍarīkaś ca bhārata // (19.2) Par.?
srastaraśmipratodau tau patitavyajanāv ubhau / (20.1) Par.?
dṛṣṭvā babhūvur asvasthāḥ paurāś cāgantavaś ca ha // (20.2) Par.?
muhūrtād iva rājā sa saha tābhyāṃ rathe sthitaḥ / (21.1) Par.?
pratilabhya tataḥ saṃjñāṃ pratyāgacchad ariṃdama // (21.2) Par.?
tatas te tat saraḥ smṛtvā yogaṃ tam upalabhya ca / (22.1) Par.?
brāhmaṇaṃ vipulair arthair bhogaiś ca samayojayan // (22.2) Par.?
abhiṣicya svarājye tu viṣvaksenam ariṃdamam / (23.1) Par.?
jagāma brahmadatto 'tha sadāro vanam eva ha // (23.2) Par.?
athainaṃ saṃnatir dhīrā devalasya sutā tadā / (24.1) Par.?
uvāca paramaprītā yogād vanagataṃ nṛpam // (24.2) Par.?
jānantyā tvaṃ mahārāja pipīlikarutajñatām / (25.1) Par.?
coditaḥ krodham uddiśya saktaḥ kāmeṣu vai mayā // (25.2) Par.?
ito vayaṃ gamiṣyāmo gatim iṣṭām anuttamām / (26.1) Par.?
tava cāntarhito yogas tataḥ saṃsmārito mayā // (26.2) Par.?
sa rājā paramaprītaḥ patnyāḥ śrutvā vacas tadā / (27.1) Par.?
prāpya yogaṃ vanād eva gatiṃ prāpa sudurlabhām // (27.2) Par.?
kaṇḍarīko 'pi yogātmā sāṃkhyayogam anuttamam / (28.1) Par.?
prāpya yogagatiṃ siddho viśuddhaḥ svena karmaṇā // (28.2) Par.?
kramaṃ praṇīya pāñcālaḥ śikṣām utpādya kevalām / (29.1) Par.?
yogācāryagatiṃ prāpa yaśaś cāgryaṃ mahātapāḥ // (29.2) Par.?
evam etat purā vṛttaṃ mama pratyakṣam acyuta / (30.1) Par.?
tad dhārayasva gāṅgeya śreyasā yokṣyase tataḥ // (30.2) Par.?
ye cānye dhārayiṣyanti teṣāṃ caritam uttamam / (31.1) Par.?
tiryagyoniṣu te jātu na bhaviṣyanti karhicit // (31.2) Par.?
śrutvā cedam upākhyānaṃ mahārthaṃ mahatāṃ gatim / (32.1) Par.?
yogadharmo hṛdi sadā parivarteta bhārata // (32.2) Par.?
sa tenaivānubandhena kadācil labhate śamam / (33.1) Par.?
tato manogatiṃ yāti siddhānāṃ bhuvi durlabhām // (33.2) Par.?
evam etat purā gītaṃ mārkaṇḍeyena dhīmatā / (34.1) Par.?
śrāddhasya phalam uddiśya somasyāpyāyanāya vai // (34.2) Par.?
somo hi bhagavān devo lokasyāpyāyanaṃ param / (35.1) Par.?
vṛṣṇivaṃśaprasaṅgena tasya vaṃśaṃ nibodha me // (35.2) Par.?
Duration=0.14853096008301 secs.