Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Genealogies, Kṛṣṇa

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16294
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśampāyana uvāca / (1.1) Par.?
yat tat satrājite kṛṣṇo maṇiratnaṃ syamantakam / (1.2) Par.?
adāt tad dhārayad babhrur bhojena śatadhanvanā // (1.3) Par.?
sadā hi prārthayāmāsa satyabhāmām aninditām / (2.1) Par.?
akrūro 'ntaram anvicchan maṇiṃ caiva syamantakam // (2.2) Par.?
satrājitaṃ tato hatvā śatadhanvā mahābalaḥ / (3.1) Par.?
rātrau taṃ maṇim ādāya tato 'krūrāya dattavān // (3.2) Par.?
akrūras tu tadā ratnam ādāya bharatarṣabha / (4.1) Par.?
samayaṃ kārayāṃcakre nāvedyo 'haṃ tvayācyute // (4.2) Par.?
vayam abhyupapatsyāmaḥ kṛṣṇena tvāṃ pradharṣitam / (5.1) Par.?
mamādya dvārakā sarvā vaśe tiṣṭhaty asaṃśayam // (5.2) Par.?
hate pitari duḥkhārtā satyabhāmā yaśasvinī / (6.1) Par.?
prayayau ratham āruhya nagaraṃ vāraṇāvatam // (6.2) Par.?
satyabhāmā tu tad vṛttaṃ bhojasya śatadhanvanaḥ / (7.1) Par.?
bhartur nivedya duḥkhārtā pārśvasthāśrūṇy avartayat // (7.2) Par.?
pāṇḍavāṇāṃ tu dagdhānāṃ hariḥ kṛtvodakaṃ tadā / (8.1) Par.?
kulyārthe ca sa bhrātṝṇāṃ nyayojayata sātyakim // (8.2) Par.?
tatas tvaritam āgamya dvārakāṃ madhusūdanaḥ / (9.1) Par.?
pūrvajaṃ halinaṃ śrīmān idaṃ vacanam abravīt // (9.2) Par.?
hataḥ prasenaḥ siṃhena satrājic chatadhanvanā / (10.1) Par.?
syamantakaḥ sa madgāmī tasya prabhur ahaṃ vibho // (10.2) Par.?
tadāroha rathaṃ śīghraṃ bhojaṃ hatvā mahābalam / (11.1) Par.?
syamantako mahābāho saha nau sa bhaviṣyati // (11.2) Par.?
tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ bhojakṛṣṇayoḥ / (12.1) Par.?
śatadhanvā tato 'krūram avaikṣat sarvatodiśam // (12.2) Par.?
anāptau ca vadhārhau ca kṛtvā bhojajanārdanau / (13.1) Par.?
śakto 'pi śāṭhyāddhārdikyaṃ nākrūro 'bhyupapadyata // (13.2) Par.?
apayāne tato buddhiṃ bhojaś cakre bhayārditaḥ / (14.1) Par.?
yojanānāṃ śataṃ sāgraṃ hayayā pratyapadyata // (14.2) Par.?
vikhyātā hṛdayā nāma śatayojanagāminī / (15.1) Par.?
bhojasya vaḍavā rājan yayā kṛṣṇam ayodhayat // (15.2) Par.?
kṣīṇāṃ javena hṛdayām adhvanaḥ śatayojane / (16.1) Par.?
dṛṣṭvā rathasya svāṃ vṛddhiṃ śatadhanvānam ārdayat // (16.2) Par.?
tatas tasyā hayāyās tu śramāt khedāc ca bhārata / (17.1) Par.?
kham utpetur atha prāṇāḥ kṛṣṇo rāmam athābravīt // (17.2) Par.?
tiṣṭhasveha mahābāho dṛṣṭadoṣā hayā mayā / (18.1) Par.?
padbhyāṃ gatvā hariṣyāmi maṇiratnaṃ syamantakam // (18.2) Par.?
padbhyām eva tato gatvā śatadhanvānam acyutaḥ / (19.1) Par.?
mithilām abhito rājañ jaghāna paramāstravit // (19.2) Par.?
syamantakaṃ ca nāpaśyaddhatvā bhojaṃ mahābalam / (20.1) Par.?
nivṛttaṃ cābravīt kṛṣṇaṃ ratnaṃ dehīti lāṅgalī // (20.2) Par.?
nāstīti kṛṣṇaś covāca tato rāmo ruṣānvitaḥ / (21.1) Par.?
dhikśabdapūrvam asakṛt pratyuvāca janārdanam // (21.2) Par.?
bhrātṛtvān marṣayāmy eṣa svasti te 'stu vrajāmy aham / (22.1) Par.?
kṛtyaṃ na me dvārakayā na tvayā na ca vṛṣṇibhiḥ // (22.2) Par.?
praviveśa tato rāmo mithilām arimardanaḥ / (23.1) Par.?
sarvakāmair upacitair maithilenābhipūjitaḥ // (23.2) Par.?
etasminn eva kāle tu babhrur matimatāṃ varaḥ / (24.1) Par.?
nānārūpān kratūn sarvān ājahāra nirargalān // (24.2) Par.?
dīkṣāmayaṃ sa kavacaṃ rakṣārthaṃ praviveśa ha / (25.1) Par.?
syamantakakṛte prājño gāṃdīputro mahāyaśāḥ // (25.2) Par.?
arthān ratnāni cāgryāṇi dravyāṇi vividhāni ca / (26.1) Par.?
ṣaṣṭiṃ varṣāṇi dharmātmā yajñeṣu viniyojayat // (26.2) Par.?
akrūrayajñā iti te khyātās tasya mahātmanaḥ / (27.1) Par.?
bahvannadakṣiṇāḥ sarve sarvakāmapradāyinaḥ // (27.2) Par.?
atha duryodhano rājā gatvā sa mithilāṃ prabhuḥ / (28.1) Par.?
gadāśikṣāṃ tato divyāṃ balabhadrād avāptavān // (28.2) Par.?
prasādya tu tato rāmo vṛṣṇyandhakamahārathaiḥ / (29.1) Par.?
ānīto dvārakām eva kṛṣṇena ca mahātmanā // (29.2) Par.?
akrūras tv andhakaiḥ sārdham apāyād bharatarṣabha / (30.1) Par.?
hatvā satrājitaṃ yuddhe sahabandhuṃ mahābalī // (30.2) Par.?
jñātibhedabhayāt kṛṣṇas tam upekṣitavān atha / (31.1) Par.?
apayāte tadākrūre nāvarṣat pākaśāsanaḥ // (31.2) Par.?
anāvṛṣṭyā tadā rāṣṭram abhavad bahudhā kṛśam / (32.1) Par.?
tataḥ prasādayāmāsur akrūraṃ kukurāndhakāḥ // (32.2) Par.?
punar dvāravatīṃ prāpte tasmin dānapatau tataḥ / (33.1) Par.?
pravavarṣa sahasrākṣaḥ kacche jalanidhes tadā // (33.2) Par.?
kanyāṃ ca vāsudevāya svasāraṃ śīlasaṃmatām / (34.1) Par.?
akrūraḥ pradadau dhīmān prītyarthaṃ kurunandana // (34.2) Par.?
atha vijñāya yogena kṛṣṇo babhrugataṃ maṇim / (35.1) Par.?
sabhāmadhyagataṃ prāha tam akrūraṃ janārdanaḥ // (35.2) Par.?
yat tad ratnaṃ maṇivaraṃ tava hastagataṃ vibho / (36.1) Par.?
tat prayacchasva mānārha mayi mānāryakaṃ kṛthāḥ // (36.2) Par.?
ṣaṣṭivarṣagate kāle yad roṣo 'bhūt tadā mama / (37.1) Par.?
sa saṃrūḍho 'sakṛtprāptas tataḥ kālātyayo mahān // (37.2) Par.?
tataḥ kṛṣṇasya vacanāt sarvasātvatasaṃsadi / (38.1) Par.?
pradadau taṃ maṇiṃ babhrur akleśena mahāmatiḥ // (38.2) Par.?
tatas tam āryavatprāptaṃ babhror hastād ariṃdamaḥ / (39.1) Par.?
dadau hṛṣṭamanāḥ kṛṣṇas taṃ maṇiṃ babhrave punaḥ // (39.2) Par.?
sa kṛṣṇahastāt samprāpya maṇiratnaṃ syamantakam / (40.1) Par.?
ābadhya gāṃdinīputro virarājāṃśumān iva // (40.2) Par.?
Duration=0.32503604888916 secs.