Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 591
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vyāsa uvāca / (1.1) Par.?
iti sampraśnasaṃhṛṣṭo viprāṇāṃ raumaharṣaṇiḥ / (1.2) Par.?
pratipūjya vacas teṣāṃ pravaktum upacakrame // (1.3) Par.?
sūta uvāca / (2.1) Par.?
yaṃ pravrajantam anupetam apetakṛtyaṃ dvaipāyano virahakātara ājuhāva / (2.2) Par.?
putreti tanmayatayā taravo 'bhinedus taṃ sarvabhūtahṛdayaṃ munim ānato 'smi // (2.3) Par.?
yaḥ svānubhāvam akhilaśrutisāram ekam adhyātmadīpam atititīrṣatāṃ tamo 'ndham / (3.1) Par.?
saṃsāriṇāṃ karuṇayāha purāṇaguhyaṃ taṃ vyāsasūnum upayāmi guruṃ munīnām // (3.2) Par.?
nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamam / (4.1) Par.?
devīṃ sarasvatīṃ vyāsaṃ tato jayam udīrayet // (4.2) Par.?
munayaḥ sādhu pṛṣṭo 'haṃ bhavadbhirlokamaṅgalam / (5.1) Par.?
yat kṛtaḥ kṛṣṇasampraśno yenātmā suprasīdati // (5.2) Par.?
sa vai puṃsāṃ paro dharmo yato bhaktiradhokṣaje / (6.1) Par.?
ahaitukyapratihatā yayātmā suprasīdati // (6.2) Par.?
vāsudeve bhagavati bhaktiyogaḥ prayojitaḥ / (7.1) Par.?
janayatyāśu vairāgyaṃ jñānaṃ ca yadahaitukam // (7.2) Par.?
dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṃsāṃ viṣvaksenakathāsu yaḥ / (8.1) Par.?
notpādayedyadi ratiṃ śrama eva hi kevalam // (8.2) Par.?
dharmasya hy āpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate / (9.1) Par.?
nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smṛtaḥ // (9.2) Par.?
kāmasya nendriyaprītirlābho jīveta yāvatā / (10.1) Par.?
jīvasya tattvajijñāsā nārtho yaśceha karmabhiḥ // (10.2) Par.?
vadanti tat tattvavidastattvaṃ yaj jñānam advayam / (11.1) Par.?
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate // (11.2) Par.?
tacchraddadhānā munayo jñānavairāgyayuktayā / (12.1) Par.?
paśyantyātmani cātmānaṃ bhaktyā śrutagṛhītayā // (12.2) Par.?
ataḥ puṃbhir dvijaśreṣṭhā varṇāśramavibhāgaśaḥ / (13.1) Par.?
svanuṣṭhitasya dharmasya saṃsiddhirharitoṣaṇam // (13.2) Par.?
tasmādekena manasā bhagavān sātvatāṃ patiḥ / (14.1) Par.?
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ pūjyaśca nityadā // (14.2) Par.?
yad anudhyāsinā yuktāḥ karmagranthinibandhanam / (15.1) Par.?
chindanti kovidāstasya ko na kuryāt kathāratim // (15.2) Par.?
śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudevakathāruciḥ / (16.1) Par.?
syān mahatsevayā viprāḥ puṇyatīrthaniṣevaṇāt // (16.2) Par.?
śṛṇvatāṃ svakathāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ / (17.1) Par.?
hṛdyantaḥstho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛtsatām // (17.2) Par.?
naṣṭaprāyeṣvabhadreṣu nityaṃ bhāgavatasevayā / (18.1) Par.?
bhagavatyuttamaśloke bhaktirbhavati naiṣṭhikī // (18.2) Par.?
tadā rajastamobhāvāḥ kāmalobhādayaśca ye / (19.1) Par.?
ceta etair anāviddhaṃ sthitaṃ sattve prasīdati // (19.2) Par.?
evaṃ prasannamanaso bhagavadbhaktiyogataḥ / (20.1) Par.?
bhagavattattvavijñānaṃ muktasaṅgasya jāyate // (20.2) Par.?
bhidyate hṛdayagranthiśchidyante sarvasaṃśayāḥ / (21.1) Par.?
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare // (21.2) Par.?
ato vai kavayo nityaṃ bhaktiṃ paramayā mudā / (22.1) Par.?
vāsudeve bhagavati kurvantyātmaprasādanīm // (22.2) Par.?
sattvaṃ rajastama iti prakṛterguṇāstair yuktaḥ paramapuruṣa eka ihāsya dhatte / (23.1) Par.?
sthityādaye hariviriñcihareti saṃjñāḥ śreyāṃsi tatra khalu sattvatanor nṝṇāṃ syuḥ // (23.2) Par.?
pārthivād dāruṇo dhūmas tasmād agnistrayīmayaḥ / (24.1) Par.?
tamasastu rajastasmāt sattvaṃ yadbrahmadarśanam // (24.2) Par.?
bhejire munayo 'thāgre bhagavantam adhokṣajam / (25.1) Par.?
sattvaṃ viśuddhaṃ kṣemāya kalpante ye 'nu tān iha // (25.2) Par.?
mumukṣavo ghorarūpān hitvā bhūtapatīn atha / (26.1) Par.?
nārāyaṇakalāḥ śāntā bhajanti hy anasūyavaḥ // (26.2) Par.?
rajastamaḥprakṛtayaḥ samaśīlā bhajanti vai / (27.1) Par.?
pitṛbhūtaprajeśādīn śriyaiśvaryaprajepsavaḥ // (27.2) Par.?
vāsudevaparā vedā vāsudevaparā makhāḥ / (28.1) Par.?
vāsudevaparā yogo vāsudevaparāḥ kriyāḥ // (28.2) Par.?
vāsudevaparaṃ jñānaṃ vāsudevaparaṃ tapaḥ / (29.1) Par.?
vāsudevaparo dharmo vāsudevaparā gatiḥ // (29.2) Par.?
sa evedaṃ sasarjāgre bhagavān ātmamāyayā / (30.1) Par.?
sadasadrūpayā cāsau guṇamayāguṇo vibhuḥ // (30.2) Par.?
tayā vilasiteṣv eṣu guṇeṣu guṇavān iva / (31.1) Par.?
antaḥpraviṣṭa ābhāti vijñānena vijṛmbhitaḥ // (31.2) Par.?
yathā hy avahito vahnirdāruṣvekaḥ svayoniṣu / (32.1) Par.?
nāneva bhāti viśvātmā bhūteṣu ca tathā pumān // (32.2) Par.?
asau guṇamayair bhāvair bhūtasūkṣmendriyātmabhiḥ / (33.1) Par.?
svanirmiteṣu nirviṣṭo bhuṅkte bhūteṣu tadguṇān // (33.2) Par.?
bhāvayaty eṣa sattvena lokān vai lokabhāvanaḥ / (34.1) Par.?
līlāvatārānurato devatiryaṅnarādiṣu // (34.2) Par.?
Duration=0.19392108917236 secs.