Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 762
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vidura uvāca / (1.1) Par.?
antarhite bhagavati brahmā lokapitāmahaḥ / (1.2) Par.?
prajāḥ sasarja katidhā daihikīr mānasīr vibhuḥ // (1.3) Par.?
ye ca me bhagavan pṛṣṭās tvayy arthā bahuvittama / (2.1) Par.?
tān vadasvānupūrvyeṇa chinddhi naḥ sarvasaṃśayān // (2.2) Par.?
sūta uvāca / (3.1) Par.?
evaṃ saṃcoditas tena kṣattrā kauṣāravir muniḥ / (3.2) Par.?
prītaḥ pratyāha tān praśnān hṛdisthān atha bhārgava // (3.3) Par.?
maitreya uvāca / (4.1) Par.?
viriñco 'pi tathā cakre divyaṃ varṣaśataṃ tapaḥ / (4.2) Par.?
ātmany ātmānam āveśya yathāha bhagavān ajaḥ // (4.3) Par.?
tad vilokyābjasambhūto vāyunā yadadhiṣṭhitaḥ / (5.1) Par.?
padmam ambhaś ca tatkālakṛtavīryeṇa kampitam // (5.2) Par.?
tapasā hy edhamānena vidyayā cātmasaṃsthayā / (6.1) Par.?
vivṛddhavijñānabalo nyapād vāyuṃ sahāmbhasā // (6.2) Par.?
tad vilokya viyadvyāpi puṣkaraṃ yadadhiṣṭhitam / (7.1) Par.?
anena lokān prāglīnān kalpitāsmīty acintayat // (7.2) Par.?
padmakośaṃ tadāviśya bhagavatkarmacoditaḥ / (8.1) Par.?
ekaṃ vyabhāṅkṣīd urudhā tridhā bhāvyaṃ dvisaptadhā // (8.2) Par.?
etāvāñ jīvalokasya saṃsthābhedaḥ samāhṛtaḥ / (9.1) Par.?
dharmasya hy animittasya vipākaḥ parameṣṭhy asau // (9.2) Par.?
vidura uvāca / (10.1) Par.?
yathāttha bahurūpasya harer adbhutakarmaṇaḥ / (10.2) Par.?
kālākhyaṃ lakṣaṇaṃ brahman yathā varṇaya naḥ prabho // (10.3) Par.?
maitreya uvāca / (11.1) Par.?
guṇavyatikarākāro nirviśeṣo 'pratiṣṭhitaḥ / (11.2) Par.?
puruṣas tadupādānam ātmānaṃ līlayāsṛjat // (11.3) Par.?
viśvaṃ vai brahmatanmātraṃ saṃsthitaṃ viṣṇumāyayā / (12.1) Par.?
īśvareṇa paricchinnaṃ kālenāvyaktamūrtinā // (12.2) Par.?
yathedānīṃ tathāgre ca paścād apy etad īdṛśam / (13.1) Par.?
sargo navavidhas tasya prākṛto vaikṛtas tu yaḥ // (13.2) Par.?
kāladravyaguṇair asya trividhaḥ pratisaṃkramaḥ / (14.1) Par.?
ādyas tu mahataḥ sargo guṇavaiṣamyam ātmanaḥ // (14.2) Par.?
dvitīyas tv ahamo yatra dravyajñānakriyodayaḥ / (15.1) Par.?
bhūtasargas tṛtīyas tu tanmātro dravyaśaktimān // (15.2) Par.?
caturtha aindriyaḥ sargo yas tu jñānakriyātmakaḥ / (16.1) Par.?
vaikāriko devasargaḥ pañcamo yanmayaṃ manaḥ // (16.2) Par.?
ṣaṣṭhas tu tamasaḥ sargo yas tv abuddhikṛtaḥ prabhoḥ / (17.1) Par.?
ṣaḍ ime prākṛtāḥ sargā vaikṛtān api me śṛṇu // (17.2) Par.?
rajobhājo bhagavato līleyaṃ harimedhasaḥ / (18.1) Par.?
saptamo mukhyasargas tu ṣaḍvidhas tasthuṣāṃ ca yaḥ // (18.2) Par.?
vanaspatyoṣadhilatātvaksārā vīrudho drumāḥ / (19.1) Par.?
utsrotasas tamaḥprāyā antaḥsparśā viśeṣiṇaḥ // (19.2) Par.?
tiraścām aṣṭamaḥ sargaḥ so 'ṣṭāviṃśadvidho mataḥ / (20.1) Par.?
avido bhūritamaso ghrāṇajñā hṛdy avedinaḥ // (20.2) Par.?
gaur ajo mahiṣaḥ kṛṣṇaḥ sūkaro gavayo ruruḥ / (21.1) Par.?
dviśaphāḥ paśavaś ceme avir uṣṭraś ca sattama // (21.2) Par.?
kharo 'śvo 'śvataro gauraḥ śarabhaś camarī tathā / (22.1) Par.?
ete caikaśaphāḥ kṣattaḥ śṛṇu pañcanakhān paśūn // (22.2) Par.?
śvā sṛgālo vṛko vyāghro mārjāraḥ śaśaśallakau / (23.1) Par.?
siṃhaḥ kapir gajaḥ kūrmo godhā ca makarādayaḥ // (23.2) Par.?
kaṅkagṛdhrabakaśyenabhāsabhallūkabarhiṇaḥ / (24.1) Par.?
haṃsasārasacakrāhvakākolūkādayaḥ khagāḥ // (24.2) Par.?
arvāksrotas tu navamaḥ kṣattar ekavidho nṛṇām / (25.1) Par.?
rajo 'dhikāḥ karmaparā duḥkhe ca sukhamāninaḥ // (25.2) Par.?
vaikṛtās traya evaite devasargaś ca sattama / (26.1) Par.?
vaikārikas tu yaḥ proktaḥ kaumāras tūbhayātmakaḥ // (26.2) Par.?
devasargaś cāṣṭavidho vibudhāḥ pitaro 'surāḥ / (27.1) Par.?
gandharvāpsarasaḥ siddhā yakṣarakṣāṃsi cāraṇāḥ // (27.2) Par.?
bhūtapretapiśācāś ca vidyādhrāḥ kiṃnarādayaḥ / (28.1) Par.?
daśaite vidurākhyātāḥ sargās te viśvasṛkkṛtāḥ // (28.2) Par.?
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi vaṃśān manvantarāṇi ca / (29.1) Par.?
evaṃ rajaḥplutaḥ sraṣṭā kalpādiṣv ātmabhūr hariḥ / (29.2) Par.?
sṛjaty amoghasaṃkalpa ātmaivātmānam ātmanā // (29.3) Par.?
Duration=0.39087700843811 secs.