Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 965
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śaunaka uvāca / (1.1) Par.?
kapilas tattvasaṃkhyātā bhagavān ātmamāyayā / (1.2) Par.?
jātaḥ svayam ajaḥ sākṣād ātmaprajñaptaye nṛṇām // (1.3) Par.?
na hy asya varṣmaṇaḥ puṃsāṃ varimṇaḥ sarvayoginām / (2.1) Par.?
viśrutau śrutadevasya bhūri tṛpyanti me 'savaḥ // (2.2) Par.?
yad yad vidhatte bhagavān svacchandātmātmamāyayā / (3.1) Par.?
tāni me śraddadhānasya kīrtanyāny anukīrtaya // (3.2) Par.?
sūta uvāca / (4.1) Par.?
dvaipāyanasakhas tv evaṃ maitreyo bhagavāṃs tathā / (4.2) Par.?
prāhedaṃ viduraṃ prīta ānvīkṣikyāṃ pracoditaḥ // (4.3) Par.?
maitreya uvāca / (5.1) Par.?
pitari prasthite 'raṇyaṃ mātuḥ priyacikīrṣayā / (5.2) Par.?
tasmin bindusare 'vātsīd bhagavān kapilaḥ kila // (5.3) Par.?
tam āsīnam akarmāṇaṃ tattvamārgāgradarśanam / (6.1) Par.?
svasutaṃ devahūty āha dhātuḥ saṃsmaratī vacaḥ // (6.2) Par.?
devahūtir uvāca / (7.1) Par.?
nirviṇṇā nitarāṃ bhūmann asadindriyatarṣaṇāt / (7.2) Par.?
yena saṃbhāvyamānena prapannāndhaṃ tamaḥ prabho // (7.3) Par.?
tasya tvaṃ tamaso 'ndhasya duṣpārasyādya pāragam / (8.1) Par.?
saccakṣur janmanām ante labdhaṃ me tvadanugrahāt // (8.2) Par.?
ya ādyo bhagavān puṃsām īśvaro vai bhavān kila / (9.1) Par.?
lokasya tamasāndhasya cakṣuḥ sūrya ivoditaḥ // (9.2) Par.?
atha me deva sammoham apākraṣṭuṃ tvam arhasi / (10.1) Par.?
yo 'vagraho 'haṃ mametīty etasmin yojitas tvayā // (10.2) Par.?
taṃ tvā gatāhaṃ śaraṇaṃ śaraṇyaṃ svabhṛtyasaṃsārataroḥ kuṭhāram / (11.1) Par.?
jijñāsayāhaṃ prakṛteḥ pūruṣasya namāmi saddharmavidāṃ variṣṭham // (11.2) Par.?
maitreya uvāca / (12.1) Par.?
iti svamātur niravadyam īpsitaṃ niśamya puṃsām apavargavardhanam / (12.2) Par.?
dhiyābhinandyātmavatāṃ satāṃ gatir babhāṣa īṣatsmitaśobhitānanaḥ // (12.3) Par.?
śrībhagavān uvāca / (13.1) Par.?
yoga ādhyātmikaḥ puṃsāṃ mato niḥśreyasāya me / (13.2) Par.?
atyantoparatir yatra duḥkhasya ca sukhasya ca // (13.3) Par.?
tam imaṃ te pravakṣyāmi yam avocaṃ purānaghe / (14.1) Par.?
ṛṣīṇāṃ śrotukāmānāṃ yogaṃ sarvāṅganipuṇam // (14.2) Par.?
cetaḥ khalv asya bandhāya muktaye cātmano matam / (15.1) Par.?
guṇeṣu saktaṃ bandhāya rataṃ vā puṃsi muktaye // (15.2) Par.?
ahaṃ mamābhimānotthaiḥ kāmalobhādibhir malaiḥ / (16.1) Par.?
vītaṃ yadā manaḥ śuddham aduḥkham asukhaṃ samam // (16.2) Par.?
tadā puruṣa ātmānaṃ kevalaṃ prakṛteḥ param / (17.1) Par.?
nirantaraṃ svayaṃjyotir aṇimānam akhaṇḍitam // (17.2) Par.?
jñānavairāgyayuktena bhaktiyuktena cātmanā / (18.1) Par.?
paripaśyaty udāsīnaṃ prakṛtiṃ ca hataujasam // (18.2) Par.?
na yujyamānayā bhaktyā bhagavaty akhilātmani / (19.1) Par.?
sadṛśo 'sti śivaḥ panthā yogināṃ brahmasiddhaye // (19.2) Par.?
prasaṅgam ajaraṃ pāśam ātmanaḥ kavayo viduḥ / (20.1) Par.?
sa eva sādhuṣu kṛto mokṣadvāram apāvṛtam // (20.2) Par.?
titikṣavaḥ kāruṇikāḥ suhṛdaḥ sarvadehinām / (21.1) Par.?
ajātaśatravaḥ śāntāḥ sādhavaḥ sādhubhūṣaṇāḥ // (21.2) Par.?
mayy ananyena bhāvena bhaktiṃ kurvanti ye dṛḍhām / (22.1) Par.?
matkṛte tyaktakarmāṇas tyaktasvajanabāndhavāḥ // (22.2) Par.?
madāśrayāḥ kathā mṛṣṭāḥ śṛṇvanti kathayanti ca / (23.1) Par.?
tapanti vividhās tāpā naitān madgatacetasaḥ // (23.2) Par.?
ta ete sādhavaḥ sādhvi sarvasaṅgavivarjitāḥ / (24.1) Par.?
saṅgas teṣv atha te prārthyaḥ saṅgadoṣaharā hi te // (24.2) Par.?
satāṃ prasaṅgān mama vīryasaṃvido bhavanti hṛtkarṇarasāyanāḥ kathāḥ / (25.1) Par.?
tajjoṣaṇād āśv apavargavartmani śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati // (25.2) Par.?
bhaktyā pumān jātavirāga aindriyād dṛṣṭaśrutān madracanānucintayā / (26.1) Par.?
cittasya yatto grahaṇe yogayukto yatiṣyate ṛjubhir yogamārgaiḥ // (26.2) Par.?
asevayāyaṃ prakṛter guṇānāṃ jñānena vairāgyavijṛmbhitena / (27.1) Par.?
yogena mayy arpitayā ca bhaktyā māṃ pratyagātmānam ihāvarundhe // (27.2) Par.?
devahūtir uvāca / (28.1) Par.?
kācit tvayy ucitā bhaktiḥ kīdṛśī mama gocarā / (28.2) Par.?
yayā padaṃ te nirvāṇam añjasānvāśnavā aham // (28.3) Par.?
yo yogo bhagavadbāṇo nirvāṇātmaṃs tvayoditaḥ / (29.1) Par.?
kīdṛśaḥ kati cāṅgāni yatas tattvāvabodhanam // (29.2) Par.?
tad etan me vijānīhi yathāhaṃ mandadhīr hare / (30.1) Par.?
sukhaṃ budhyeya durbodhaṃ yoṣā bhavadanugrahāt // (30.2) Par.?
maitreya uvāca / (31.1) Par.?
viditvārthaṃ kapilo mātur itthaṃ jātasneho yatra tanvābhijātaḥ // (31.2) Par.?
tattvāmnāyaṃ yat pravadanti sāṃkhyaṃ provāca vai bhaktivitānayogam // (32.1) Par.?
śrībhagavān uvāca / (33.1) Par.?
devānāṃ guṇaliṅgānām ānuśravikakarmaṇām / (33.2) Par.?
sattva evaikamanaso vṛttiḥ svābhāvikī tu yā // (33.3) Par.?
animittā bhāgavatī bhaktiḥ siddher garīyasī / (34.1) Par.?
jarayaty āśu yā kośaṃ nigīrṇam analo yathā // (34.2) Par.?
naikātmatāṃ me spṛhayanti kecin matpādasevābhiratā madīhāḥ / (35.1) Par.?
ye 'nyonyato bhāgavatāḥ prasajya sabhājayante mama pauruṣāṇi // (35.2) Par.?
paśyanti te me rucirāṇy amba santaḥ prasannavaktrāruṇalocanāni / (36.1) Par.?
rūpāṇi divyāni varapradāni sākaṃ vācaṃ spṛhaṇīyāṃ vadanti // (36.2) Par.?
tair darśanīyāvayavair udāravilāsahāsekṣitavāmasūktaiḥ / (37.1) Par.?
hṛtātmano hṛtaprāṇāṃś ca bhaktir anicchato me gatim aṇvīṃ prayuṅkte // (37.2) Par.?
atho vibhūtiṃ mama māyāvinas tām aiśvaryam aṣṭāṅgam anupravṛttam / (38.1) Par.?
śriyaṃ bhāgavatīṃ vāspṛhayanti bhadrāṃ parasya me te 'śnuvate tu loke // (38.2) Par.?
na karhicin matparāḥ śāntarūpe naṅkṣyanti no me 'nimiṣo leḍhi hetiḥ / (39.1) Par.?
yeṣām ahaṃ priya ātmā sutaś ca sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam // (39.2) Par.?
imaṃ lokaṃ tathaivāmum ātmānam ubhayāyinam / (40.1) Par.?
ātmānam anu ye ceha ye rāyaḥ paśavo gṛhāḥ // (40.2) Par.?
visṛjya sarvān anyāṃś ca mām evaṃ viśvatomukham / (41.1) Par.?
bhajanty ananyayā bhaktyā tān mṛtyor atipāraye // (41.2) Par.?
nānyatra mad bhagavataḥ pradhānapuruṣeśvarāt / (42.1) Par.?
ātmanaḥ sarvabhūtānāṃ bhayaṃ tīvraṃ nivartate // (42.2) Par.?
madbhayād vāti vāto 'yaṃ sūryas tapati madbhayāt / (43.1) Par.?
varṣatīndro dahaty agnir mṛtyuś carati madbhayāt // (43.2) Par.?
jñānavairāgyayuktena bhaktiyogena yoginaḥ / (44.1) Par.?
kṣemāya pādamūlaṃ me praviśanty akutobhayam // (44.2) Par.?
etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ niḥśreyasodayaḥ / (45.1) Par.?
tīvreṇa bhaktiyogena mano mayy arpitaṃ sthiram // (45.2) Par.?
Duration=0.31150913238525 secs.