Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11532
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
namas te lāṅgalebhya iti sīrayogam adhiśiro 'vasiñcati // (1) Par.?
namas
n.s.n.
tvad
d.s.a.
lāṅgala.
d.p.m.
iti
indecl.
sīra
comp.
∞ yoga
ac.s.m.
adhiśiras
indecl.
avasic
3. sg., Pre. ind.
root
namaḥ sanisrasākṣebhya iti śūnyaśālāyām apsu saṃpātān ānayati // (2) Par.?
namas
n.s.n.
sanisrasa
comp.
∞ akṣa.
d.p.m.
iti
indecl.
śūnya
comp.
∞ śālā
l.s.f.
ap
l.p.f.
sampāta
ac.p.m.
ānī.
3. sg., Pre. ind.
root
→ uttara (3.0) [conj]
uttaraṃ jaratkhāte saśālātṛṇe // (3) Par.?
uttara
ac.s.n.
← ānī (2.0) [conj]
jṛ
Pre. ind., comp.
∞ khāta
l.s.n.
sa
indecl.
∞ śālā
comp.
∞ tṛṇa.
l.s.n.
tasminn ācamayati āplāvayati // (4) Par.?
tad
l.s.m.
ācamay
3. sg., Pre. ind.
root
āplāvay.
3. sg., Pre. ind.
Gegen Bessessenheit von Brahmarakṣassas
daśavṛkṣa iti śākalaḥ // (5) Par.?
iti
indecl.
śākala.
n.s.m.
root
daśa suhṛdo japanto 'bhimṛśanti // (6) Par.?
daśan
n.s.n.
suhṛd
n.p.m.
jap
Pre. ind., n.p.m.
abhimṛś.
3. pl., Pre. ind.
root
Zur Heilung von angeerbtem Leiden
kṣetriyāt tveti catuṣpathe kāmpīlaśakalaiḥ parvasu baddhvā piñjūlībhir āplāvayati // (7) Par.?
kṣetriya
ab.s.n.
tvad
ac.s.a.
∞ iti
indecl.
∞ śakala
i.p.m.
parvan
l.p.n.
bandh,
Abs., indecl.
āplāvay.
3. sg., Pre. ind.
root
avasiñcati // (8) Par.?
AVŚ 2.29
pārthivasya ityudyati pṛṣṭhasaṃhitāvupaveśayati // (9) Par.?
pārthiva
g.s.m.
iti
indecl.
∞ udi
Pre. ind., l.s.m.
∞ saṃdhā
PPP, ac.d.m.
∞ upaveśay.
3. sg., Pre. ind.
root
prāṅmukhaṃ vyādhitam pratyaṅmukham avyādhitaṃ śākhāsūpaveśya vaitase camasa upamanthanībhyāṃ tṛṣṇāgṛhītasya śirasi mantham upamathyātṛṣitāya prayacchati // (10) Par.?
prāñc
comp.
∞ mukha
ac.s.m.
vyādhita
ac.s.m.
∞ mukha
ac.s.m.
a
indecl.
∞ vyādhita
ac.s.m.
śākhā
l.p.f.
∞ upaveśay,
Abs., indecl.
vaitasa
l.s.m.
camasa
l.s.m.
∞ grah
PPP, g.s.m.
śiras
l.s.n.
mantha
ac.s.m.
upamath
Abs., indecl.
∞ a
indecl.
∞ tṛṣita
d.s.m.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
tasmiṃstṛṣṇāṃ saṃnayati // (11) Par.?
tad
l.s.m.
∞ tṛṣṇā
ac.s.f.
saṃnī.
3. sg., Pre. ind.
root
uddhṛtam udakam pāyayati // (12) Par.?
uddhṛ
PPP, ac.s.n.
udaka
ac.s.n.
pāyay.
3. sg., Pre. ind.
root
savāsinau iti mantroktam // (13) Par.?
sa
indecl.
∞ vāsin
n.d.m.
iti
indecl.
mantra
comp.
∞ vac.
PPP, n.s.n.
root
indrasya yā mahī iti khalvaṅgānalāṇḍūnhananān ghṛtamiśrāñjuhoti // (14) Par.?
indra
g.s.m.
yad
n.s.f.
mah.
n.s.f.
iti
indecl.
khalvaṅga
ac.p.m.
∞ alāṇḍu
ac.p.m.
∞ hanana
ac.p.m.
ghṛta
comp.
∞ miśra
ac.p.m.
∞ hu.
3. sg., Pre. ind.
root
bālān kalmāṣe kāṇḍe savyaṃ pariveṣṭya sambhinatti // (15) Par.?
bāla
ac.p.m.
kāṇḍa
l.s.m.
savya
ac.s.n.
pariveṣṭay
Abs., indecl.
sambhid.
3. sg., Pre. ind.
root
→ pratap (16.0) [conj]
→ ādhā (17.0) [conj]
pratapati // (16) Par.?
ādadhāti // (17) Par.?
savyena dakṣiṇāmukhaḥ pāṃsūn upamathya parikirati // (18) Par.?
savya
i.s.m.
pāṃsu
ac.p.m.
upamath
Abs., indecl.
parikṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
saṃmṛdnāti // (19) Par.?
ādadhāti // (20) Par.?
udyann ādityaḥ ityudyati gonāmetyāhāsāviti // (21) Par.?
udi
Pre. ind., n.s.m.
āditya.
n.s.m.
iti
indecl.
∞ udi
Pre. ind., l.s.m.
go
comp.
∞ nāman
n.s.n.
∞ iti
indecl.
∞ ah
3. sg., Perf.
root
∞ adas
n.s.m.
root
∞ iti.
indecl.
sūktānte te hatā iti // (22) Par.?
sūkta
comp.
∞ anta
l.s.m.
root
tad
n.p.m.
han
PPP, n.p.m.
iti.
indecl.
darbhair abhyasyati // (23) Par.?
darbha
i.p.m.
abhyas.
3. sg., Pre. ind.
root
→ madhyaṃdina (24.0) [conj]
→ aparāhṇa (25.0) [conj]
madhyandine ca // (24) Par.?
madhyaṃdina
l.s.m.
← abhyas (23.0) [conj]
ca.
indecl.
pratīcīm aparāhṇe // (25) Par.?
pratyañc
ac.s.f.
aparāhṇa.
l.s.m.
← abhyas (23.0) [conj]
bālastukām ācchidya khalvādīni // (26) Par.?
bāla
comp.
∞ stukā
ac.s.f.
ācchid
Abs., indecl.
khalva
comp.
∞ ādi.
ac.p.n.
root
akṣībhyāṃ te iti vībarham // (27) Par.?
akṣi
ab.p.n.
tvad
g.s.a.
iti
indecl.
vībarha.
ac.s.m.
root
udapātreṇa saṃpātavatāvasiñcati // (28) Par.?
uda
comp.
∞ pātra
i.s.n.
∞ avasic.
3. sg., Pre. ind.
root
hariṇasya iti bandhanapāyanācamanaśaṅkudhānajvālenāvanakṣatre 'vasiñcati // (29) Par.?
hariṇa
g.s.m.
iti
indecl.
∞ pāyana
comp.
∞ ācamana
comp.
∞ śaṅkudhāna
comp.
∞ jvāla
i.s.m.
∞ avanakṣatra
l.s.n.
avasic.
3. sg., Pre. ind.
root
amitamātrāyāḥ sakṛdgṛhītān yavān āvapati // (30) Par.?
amita
comp.
∞ mātrā
g.s.f.
sakṛt
indecl.
∞ grah
PPP, ac.p.m.
yava
ac.p.m.
āvap.
3. sg., Pre. ind.
root
bhaktaṃ prayacchati // (31) Par.?
bhakta
ac.s.n.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
muñcāmi tvā iti grāmye pūtiśapharībhir odanam // (32) Par.?
muc
1. sg., Pre. ind.
tvad.
ac.s.a.
iti
indecl.
grāmya
l.s.m.
pūti
comp.
∞ śapharī
i.p.f.
odana.
ac.s.m.
root
araṇye tilaśaṇagomayaśāntājvālenāvanakṣatre 'vasiñcati // (33) Par.?
araṇya
l.s.n.
tila
comp.
∞ śaṇa
comp.
∞ gomaya
comp.
∞ śāntā
comp.
∞ jvāla
i.s.m.
∞ avanakṣatra
l.s.n.
avasic.
3. sg., Pre. ind.
root
mṛgārair muñcetyāplāvayati // (34) Par.?
mṛgāra
i.p.m.
muc
2. sg., Pre. imp.
∞ iti
indecl.
∞ āplāvay.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.10574197769165 secs.