Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): dharma, war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8017
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
duryodhana uvāca / (1.1) Par.?
sadṛśānāṃ manuṣyeṣu sarveṣāṃ tulyajanmanām / (1.2) Par.?
katham ekāntatasteṣāṃ pārthānāṃ manyase jayam // (1.3) Par.?
sarve sma samajātīyāḥ sarve mānuṣayonayaḥ / (2.1) Par.?
pitāmaha vijānīṣe pārtheṣu vijayaṃ katham // (2.2) Par.?
nāhaṃ bhavati na droṇe na kṛpe na ca bāhlike / (3.1) Par.?
anyeṣu ca narendreṣu parākramya samārabhe // (3.2) Par.?
ahaṃ vaikartanaḥ karṇo bhrātā duḥśāsanaśca me / (4.1) Par.?
pāṇḍavān samare pañca haniṣyāmaḥ śitaiḥ śaraiḥ // (4.2) Par.?
tato rājanmahāyajñair vividhair bhūridakṣiṇaiḥ / (5.1) Par.?
brāhmaṇāṃstarpayiṣyāmi gobhir aśvair dhanena ca // (5.2) Par.?
vidura uvāca / (6.1) Par.?
śakunīnām ihārthāya pāśaṃ bhūmāvayojayat / (6.2) Par.?
kaścicchākunikastāta pūrveṣām iti śuśruma // (6.3) Par.?
tasmin dvau śakunau baddhau yugapat samapauruṣau / (7.1) Par.?
tāvupādāya taṃ pāśaṃ jagmatuḥ khacarāvubhau // (7.2) Par.?
tau vihāyasam ākrāntau dṛṣṭvā śākunikastadā / (8.1) Par.?
anvadhāvad anirviṇṇo yena yena sma gacchataḥ // (8.2) Par.?
tathā tam anudhāvantaṃ mṛgayuṃ śakunārthinam / (9.1) Par.?
āśramastho muniḥ kaścid dadarśātha kṛtāhnikaḥ // (9.2) Par.?
tāvantarikṣagau śīghram anuyāntaṃ mahīcaram / (10.1) Par.?
ślokenānena kauravya papraccha sa munistadā // (10.2) Par.?
vicitram idam āścaryaṃ mṛgahan pratibhāti me / (11.1) Par.?
plavamānau hi khacarau padātir anudhāvasi // (11.2) Par.?
śākunika uvāca / (12.1) Par.?
pāśam ekam ubhāvetau sahitau harato mama / (12.2) Par.?
yatra vai vivadiṣyete tatra me vaśam eṣyataḥ // (12.3) Par.?
vidura uvāca / (13.1) Par.?
tau vivādam anuprāptau śakunau mṛtyusaṃdhitau / (13.2) Par.?
vigṛhya ca sudurbuddhī pṛthivyāṃ saṃnipetatuḥ // (13.3) Par.?
tau yudhyamānau saṃrabdhau mṛtyupāśavaśānugau / (14.1) Par.?
upasṛtyāparijñāto jagrāha mṛgayustadā // (14.2) Par.?
evaṃ ye jñātayo 'rtheṣu mitho gacchanti vigraham / (15.1) Par.?
te 'mitravaśam āyānti śakunāviva vigrahāt // (15.2) Par.?
saṃbhojanaṃ saṃkathanaṃ saṃpraśno 'tha samāgamaḥ / (16.1) Par.?
etāni jñātikāryāṇi na virodhaḥ kadācana // (16.2) Par.?
yasmin kāle sumanasaḥ sarve vṛddhān upāsate / (17.1) Par.?
siṃhaguptam ivāraṇyam apradhṛṣyā bhavanti te // (17.2) Par.?
ye 'rthaṃ saṃtatam āsādya dīnā iva samāsate / (18.1) Par.?
śriyaṃ te samprayacchanti dviṣadbhyo bharatarṣabha // (18.2) Par.?
dhūmāyante vyapetāni jvalanti sahitāni ca / (19.1) Par.?
dhṛtarāṣṭrolmukānīva jñātayo bharatarṣabha // (19.2) Par.?
idam anyat pravakṣyāmi yathā dṛṣṭaṃ girau mayā / (20.1) Par.?
śrutvā tad api kauravya yathā śreyastathā kuru // (20.2) Par.?
vayaṃ kirātaiḥ sahitā gacchāmo girim uttaram / (21.1) Par.?
brāhmaṇair devakalpaiśca vidyājambhakavātikaiḥ // (21.2) Par.?
kuñjabhūtaṃ giriṃ sarvam abhito gandhamādanam / (22.1) Par.?
dīpyamānauṣadhigaṇaṃ siddhagandharvasevitam // (22.2) Par.?
tatra paśyāmahe sarve madhu pītam amākṣikam / (23.1) Par.?
maruprapāte viṣame niviṣṭaṃ kumbhasaṃmitam // (23.2) Par.?
āśīviṣai rakṣyamāṇaṃ kuberadayitaṃ bhṛśam / (24.1) Par.?
yat prāśya puruṣo martyo 'maratvaṃ nigacchati // (24.2) Par.?
acakṣur labhate cakṣur vṛddho bhavati vai yuvā / (25.1) Par.?
iti te kathayanti sma brāhmaṇā jambhasādhakāḥ // (25.2) Par.?
tataḥ kirātāstad dṛṣṭvā prārthayanto mahīpate / (26.1) Par.?
vineśur viṣame tasmin sasarpe girigahvare // (26.2) Par.?
tathaiva tava putro 'yaṃ pṛthivīm eka icchati / (27.1) Par.?
madhu paśyati saṃmohāt prapātaṃ nānupaśyati // (27.2) Par.?
duryodhano yoddhumanāḥ samare savyasācinā / (28.1) Par.?
na ca paśyāmi tejo 'sya vikramaṃ vā tathāvidham // (28.2) Par.?
ekena ratham āsthāya pṛthivī yena nirjitā / (29.1) Par.?
pratīkṣamāṇo yo vīraḥ kṣamate vīkṣitaṃ tava // (29.2) Par.?
drupado matsyarājaśca saṃkruddhaśca dhanaṃjayaḥ / (30.1) Par.?
na śeṣayeyuḥ samare vāyuyuktā ivāgnayaḥ // (30.2) Par.?
aṅke kuruṣva rājānaṃ dhṛtarāṣṭra yudhiṣṭhiram / (31.1) Par.?
yudhyator hi dvayor yuddhe naikāntena bhavejjayaḥ // (31.2) Par.?
Duration=0.17843413352966 secs.