Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 1528
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
3 parallel or similar passage(s) in this chapter
hatvā tu taṃ bhīmabalaṃ virādhaṃ rākṣasaṃ vane / (1.1) Par.?
tataḥ sītāṃ pariṣvajya samāśvāsya ca vīryavān / (1.2) Par.?
abravīl lakṣmaṇaṃ rāmo bhrātaraṃ dīptatejasam // (1.3) Par.?
kaṣṭaṃ vanam idaṃ durgaṃ na ca smo vanagocarāḥ / (2.1) Par.?
abhigacchāmahe śīghraṃ śarabhaṅgaṃ tapodhanam // (2.2) Par.?
āśramaṃ śarabhaṅgasya rāghavo 'bhijagāma ha // (3.1) Par.?
tasya devaprabhāvasya tapasā bhāvitātmanaḥ / (4.1) Par.?
samīpe śarabhaṅgasya dadarśa mahad adbhutam // (4.2) Par.?
vibhrājamānaṃ vapuṣā sūryavaiśvānaropamam / (5.1) Par.?
asaṃspṛśantaṃ vasudhāṃ dadarśa vibudheśvaram // (5.2) Par.?
suprabhābharaṇaṃ devaṃ virajo'mbaradhāriṇam / (6.1) Par.?
tadvidhair eva bahubhiḥ pūjyamānaṃ mahātmabhiḥ // (6.2) Par.?
haribhir vājibhir yuktam antarikṣagataṃ ratham / (7.1) Par.?
dadarśādūratas tasya taruṇādityasaṃnibham // (7.2) Par.?
pāṇḍurābhraghanaprakhyaṃ candramaṇḍalasaṃnibham / (8.1) Par.?
apaśyad vimalaṃ chattraṃ citramālyopaśobhitam // (8.2) Par.?
cāmaravyajane cāgrye rukmadaṇḍe mahādhane / (9.1) Par.?
gṛhīte vananārībhyāṃ dhūyamāne ca mūrdhani // (9.2) Par.?
gandharvāmarasiddhāś ca bahavaḥ paramarṣayaḥ / (10.1) Par.?
antarikṣagataṃ devaṃ vāgbhir agryābhir īḍire // (10.2) Par.?
dṛṣṭvā śatakratuṃ tatra rāmo lakṣmaṇam abravīt / (11.1) Par.?
ye hayāḥ puruhūtasya purā śakrasya naḥ śrutāḥ / (11.2) Par.?
antarikṣagatā divyās ta ime harayo dhruvam // (11.3) Par.?
ime ca puruṣavyāghra ye tiṣṭhanty abhito ratham / (12.1) Par.?
śataṃ śataṃ kuṇḍalino yuvānaḥ khaḍgapāṇayaḥ // (12.2) Par.?
urodeśeṣu sarveṣāṃ hārā jvalanasaṃnibhāḥ / (13.1) Par.?
rūpaṃ bibhrati saumitre pañcaviṃśativārṣikam // (13.2) Par.?
etaddhi kila devānāṃ vayo bhavati nityadā / (14.1) Par.?
yatheme puruṣavyāghrā dṛśyante priyadarśanāḥ // (14.2) Par.?
ihaiva saha vaidehyā muhūrtaṃ tiṣṭha lakṣmaṇa / (15.1) Par.?
yāvaj jānāmy ahaṃ vyaktaṃ ka eṣa dyutimān rathe // (15.2) Par.?
tam evam uktvā saumitrim ihaiva sthīyatām iti / (16.1) Par.?
abhicakrāma kākutsthaḥ śarabhaṅgāśramaṃ prati // (16.2) Par.?
tataḥ samabhigacchantaṃ prekṣya rāmaṃ śacīpatiḥ / (17.1) Par.?
śarabhaṅgam anujñāpya vibudhān idam abravīt // (17.2) Par.?
ihopayāty asau rāmo yāvan māṃ nābhibhāṣate / (18.1) Par.?
niṣṭhāṃ nayata tāvat tu tato māṃ draṣṭum arhati // (18.2) Par.?
jitavantaṃ kṛtārthaṃ ca draṣṭāham acirād imam / (19.1) Par.?
karma hy anena kartavyaṃ mahad anyaiḥ suduṣkaram // (19.2) Par.?
iti vajrī tam āmantrya mānayitvā ca tāpasam / (20.1) Par.?
rathena hariyuktena yayau divam ariṃdamaḥ // (20.2) Par.?
prayāte tu sahasrākṣe rāghavaḥ saparicchadaḥ / (21.1) Par.?
agnihotram upāsīnaṃ śarabhaṅgam upāgamat // (21.2) Par.?
tasya pādau ca saṃgṛhya rāmaḥ sītā ca lakṣmaṇaḥ / (22.1) Par.?
niṣedus tadanujñātā labdhavāsā nimantritāḥ // (22.2) Par.?
tataḥ śakropayānaṃ tu paryapṛcchat sa rāghavaḥ / (23.1) Par.?
śarabhaṅgaś ca tat sarvaṃ rāghavāya nyavedayat // (23.2) Par.?
mām eṣa varado rāma brahmalokaṃ ninīṣati / (24.1) Par.?
jitam ugreṇa tapasā duṣprāpam akṛtātmabhiḥ // (24.2) Par.?
ahaṃ jñātvā naravyāghra vartamānam adūrataḥ / (25.1) Par.?
brahmalokaṃ na gacchāmi tvām adṛṣṭvā priyātithim // (25.2) Par.?
samāgamya gamiṣyāmi tridivaṃ devasevitam / (26.1) Par.?
akṣayā naraśārdūla jitā lokā mayā śubhāḥ / (26.2) Par.?
brāhmyāś ca nākapṛṣṭhyāś ca pratigṛhṇīṣva māmakān // (26.3) Par.?
evam ukto naravyāghraḥ sarvaśāstraviśāradaḥ / (27.1) Par.?
ṛṣiṇā śarabhaṅgena rāghavo vākyam abravīt // (27.2) Par.?
aham evāhariṣyāmi sarvāṃl lokān mahāmune / (28.1) Par.?
āvāsaṃ tv aham icchāmi pradiṣṭam iha kānane // (28.2) Par.?
rāghaveṇaivam uktas tu śakratulyabalena vai / (29.1) Par.?
śarabhaṅgo mahāprājñaḥ punar evābravīd vacaḥ // (29.2) Par.?
sutīkṣṇam abhigaccha tvaṃ śucau deśe tapasvinam / (30.1) Par.?
ramaṇīye vanoddeśe sa te vāsaṃ vidhāsyati // (30.2) Par.?
eṣa panthā naravyāghra muhūrtaṃ paśya tāta mām / (31.1) Par.?
yāvaj jahāmi gātrāṇi jīrṇāṃ tvacam ivoragaḥ // (31.2) Par.?
tato 'gniṃ sa samādhāya hutvā cājyena mantravit / (32.1) Par.?
śarabhaṅgo mahātejāḥ praviveśa hutāśanam // (32.2) Par.?
tasya romāṇi keśāṃś ca dadāhāgnir mahātmanaḥ / (33.1) Par.?
jīrṇāṃ tvacaṃ tathāsthīni yac ca māṃsaṃ ca śoṇitam // (33.2) Par.?
sa ca pāvakasaṃkāśaḥ kumāraḥ samapadyata / (34.1) Par.?
utthāyāgnicayāt tasmāc charabhaṅgo vyarocata // (34.2) Par.?
sa lokān āhitāgnīnām ṛṣīṇāṃ ca mahātmanām / (35.1) Par.?
devānāṃ ca vyatikramya brahmalokaṃ vyarohata // (35.2) Par.?
sa puṇyakarmā bhuvane dvijarṣabhaḥ pitāmahaṃ sānucaraṃ dadarśa ha / (36.1) Par.?
pitāmahaś cāpi samīkṣya taṃ dvijaṃ nananda susvāgatam ity uvāca ha // (36.2) Par.?
Duration=0.13479495048523 secs.