Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): for political power

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13218
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indro devānāṃ varuṇo dhṛtavrataḥ somo vīrudhāṃ jagataḥ paraspāḥ / (1.1) Par.?
indra
n.s.m.
deva,
g.p.m.
root
varuṇa
n.s.m.
dhṛ
PPP, comp.
∞ vrata.
n.s.m.
soma
n.s.m.
vīrudh
g.p.f.
root
jagant
g.s.n.
paraspā.
n.s.m.
vāyuḥ paśūnāṃ paśupā janānām ayaṃ purorā no asyāstu mūrdhā // (1.2) Par.?
vāyu
n.s.m.
paśu
g.p.m.
root
paśu
comp.
∞ 
n.s.m.
jana.
g.p.m.
idam
n.s.m.
puras
indecl.
∞ 
n.s.m.
mad
d.p.a.
idam
g.s.n.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mūrdhan.
n.s.m.
root
mūrdhā divo antarikṣasya mūrdhā mūrdhā sindhūnām uta parvatānām / (2.1) Par.?
mūrdhan
n.s.m.
root
→ mūrdhan (2.2) [conj]
→ rājan (2.2) [nsubj]
div,
g.s.m.
mūrdhan,
n.s.m.
mūrdhan
n.s.m.
sindhu
g.p.m.
uta
indecl.
parvata,
g.p.m.
mūrdhā viśvasya bhuvanasya rājāyaṃ purorā no asyāstu mūrdhā // (2.2) Par.?
mūrdhan
n.s.m.
← mūrdhan (2.1) [conj]
viśva
g.s.n.
bhuvana.
g.s.n.
rājan
n.s.m.
← mūrdhan (2.1) [nsubj]
∞ idam
n.s.m.
puras
indecl.
∞ 
n.s.m.
mad
d.p.a.
idam
g.s.n.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mūrdhan.
n.s.m.
root
mṛdhas te samrāḍ ava hantu sarvāṁ amitrān rājā varuṇo viṣūcaḥ / (3.1) Par.?
mṛdh
ac.p.f.
tvad
g.s.a.
samrāj
n.s.m.
ava
indecl.
han
3. sg., Pre. imp.
root
sarva
ac.p.m.
amitra
ac.p.m.
rājan
n.s.m.
varuṇa
n.s.m.
viṣvañc.
ac.p.m.
indraḥ śatrūn asunītiṃ nayāti te 'yaṃ purorā no asyāstu mūrdhā // (3.2) Par.?
indra
n.s.m.
śatru
ac.p.m.
asu
comp.
∞ nīti
ac.s.f.

3. sg., Pre. sub.
root
tvad.
g.s.a.
idam
n.s.m.
puras
indecl.
∞ 
n.s.m.
mad
d.p.a.
idam
g.s.n.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mūrdhan.
n.s.m.
root
viśas tvā rājan pradiśo juṣantāṃ daivīr viśaḥ supraketāḥ saketāḥ / (4.1) Par.?
viś
n.p.f.
tvad
ac.s.a.
rājan
v.s.m.
pradiś
n.p.f.
juṣ
3. pl., Pre. imp.
root
daiva
n.p.f.
viś
n.p.f.
su
indecl.
∞ praketa
n.p.f.
sa
indecl.
∞ keta.
n.p.f.
viśvā āśā manuṣyo vi bhāhy ayaṃ purorā no asyāstu mūrdhā // (4.2) Par.?
viśva
ac.p.f.
āśā
ac.p.f.
manuṣya
n.s.m.
vi
indecl.
bhā.
2. sg., Pre. imp.
root
idam
n.s.m.
puras
indecl.
∞ 
n.s.m.
mad
d.p.a.
idam
g.s.n.
∞ as
3. sg., Pre. imp.
mūrdhan.
n.s.m.
root
Duration=0.060086965560913 secs.