Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Mahāyāna, jātaka, avadāna

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10971
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
559 parallel or similar passage(s) in this chapter
buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ kinnarair mahoragair iti devanāgayakṣāsuragaruḍakinnaramahoragābhyarcito buddho bhagavān jñāto mahāpuṇyo lābhī cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārāṇāṃ saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme // (1.1) Par.?
yadā bhagavāṃl loke notpanna āsīt tadā rājā prasenajit tīrthikadevatārcanaṃ kṛtavān puṣpadhūpagandhamālyavilepanaiḥ / (2.1) Par.?
yadā tu bhagavāṃl loke utpannaḥ rājā ca prasenajid daharasūtrodāharaṇena vinīto bhagavacchāsane śraddhāṃ pratilabdhavān tadā prītisaumanasyajātas trir bhagavantam upasaṃkramya dīpadhūpagandhamālyavilepanair abhyarcayati // (2.2) Par.?
athānyatama ārāmiko navaṃ padmam ādāya rājñaḥ prasenajito 'rthaṃ śrāvastīṃ praviśati / (3.1) Par.?
tīrthikopāsakena ca dṛṣṭaḥ pṛṣṭaś ca kim idaṃ padmaṃ vikrīṇīṣe sa kathayati āmeti / (3.2) Par.?
sa kretukāmo yāvad anāthapiṇḍado gṛhapatis taṃ pradeśam anuprāptaḥ // (3.3) Par.?
tena tasmād dviguṇena mūlyena vardhitam / (4.1) Par.?
tataḥ parasparaṃ vardhamānau yāvacchatasahasraṃ vardhitavantau / (4.2) Par.?
athārāmikasyaitad abhavat ayam anāthapiṇḍado gṛhapatir acañcalaḥ sthirasattvaḥ / (4.3) Par.?
nūnam atra kāraṇena bhavitavyam iti / (4.4) Par.?
nūnamatra kāraṇena bhavitavyamiti // (Divyāv, 13, 182, 1) [0]
tena saṃśayajātena sa tīrthikābhiprasannaḥ puruṣaḥ pṛṣṭaḥ kasyārthe bhavān evaṃ vardhata iti / (4.5) Par.?
sa āha ahaṃ bhagavato nārāyaṇasyārthe iti // (4.6) Par.?
anāthapiṇḍada āha ahaṃ bhagavato buddhasyārthe iti / (5.1) Par.?
ārāmika āha ka eṣa buddho nāmeti tato 'nāthapiṇḍadena vistareṇāsya buddhaguṇā ākhyātāḥ / (5.2) Par.?
tata ārāmiko 'nāthapiṇḍadam āha gṛhapate ahaṃ svayam eva taṃ bhagavantam abhyarcayiṣya iti // (5.3) Par.?
tato 'nāthapiṇḍado gṛhapatir ārāmikam ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / (6.1) Par.?
dadarśārāmiko buddhaṃ bhagavantaṃ dvātriṃśatā mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam aśītyā cānuvyañjanair virājitagātraṃ vyāmaprabhālaṃkṛtaṃ sūryasahasrātirekaprabhaṃ jaṅgamam iva ratnaparvataṃ samantato bhadrakam / (6.2) Par.?
sahadarśanāc ca ārāmikeṇa tat padmaṃ bhagavati kṣiptam / (6.3) Par.?
tataḥ kṣiptamātraṃ śakaṭacakramāṇaṃ bhūtvā upari bhagavataḥ sthitam // (6.4) Par.?
atha sa ārāmikas tat pratihāryaṃ dṛṣṭvā mūlanikṛtta iva drumo bhagavataḥ pādayor nipatya kṛtakarapuṭaś cetanāṃ puṣṇāti praṇidhiṃ ca kartum ārabdhaḥ anenāhaṃ kuśalamūlena cittotpādena deyadharmaparityāgena ca andhe loke anāyake apariṇāyake buddho bhūyāsam atīrṇānāṃ sattvānāṃ tārayitāmuktānāṃ mocayitā anāśvastānām āśvāsayitā aparinirvṛtānāṃ parinirvāpayiteti // (7.1) Par.?
atha bhagavāṃs tasyārāmikasya hetuparaṃparāṃ karmaparaṃparāṃ ca jñātvā smitaṃ prāvirakārṣīt / (8.1) Par.?
dharmatā khalu yasmin samaye buddhā bhagavantaḥ smitaṃ prāviṣkurvanti tasmin samaye nīlapītalohitāvadātā arciṣo mukhān niścārya kāścid adhastād gacchanti kāścid upariṣṭād gacchanti / (8.2) Par.?
yā adhastād gacchanti tāḥ saṃjīvaṃ kālasūtraṃ saṃghātaṃ rauravaṃ mahārauravaṃ tapanaṃ pratāpanam avīcim arbudaṃ nirarbudaṃ aṭaṭaṃ hahavaṃ huhuvam utpalaṃ padmaṃ mahāpadmaṃ narakān gatvā ye uṣṇanarakās teṣu śītībhūtā nipatanti ye śītanarakās teṣūṣṇībhūtā nipatanti / (8.3) Par.?
tena teṣāṃ sattvānāṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabhyante / (8.4) Par.?
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (8.5) Par.?
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 8, 5, 5) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 9, 7, 5) [1]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 10, 6, 5) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 17, 6, 5) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 20, 2, 5) [1]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 22, 2, 5) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 23, 4, 5) [0]
teṣāmevaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaścyutā āhosvidanyatropapannā iti // (Divyāv, 4, 14, 0) [0]
teṣāmevaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaścyutāḥ āhosvidanyatropapannā iti // (Divyāv, 11, 36, 1) [1]
teṣāmevaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaścyutāḥ āhosvidanyatropapannā iti // (Divyāv, 19, 66, 1) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 1, 5, 5) [0]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 2, 6, 5) [1]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 4, 7, 5) [1]
teṣām evaṃ bhavati kiṃ nu vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ āhosvid anyatropapannā iti / (AvŚat, 6, 7, 4) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (8.6) Par.?
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 8, 5, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 9, 7, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 10, 6, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 17, 6, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 20, 2, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 22, 2, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 23, 4, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavānnirmitam visarjayati // (Divyāv, 4, 15, 0) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati // (Divyāv, 11, 37, 1) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati // (Divyāv, 19, 67, 1) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 1, 5, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 2, 6, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 3, 9, 5) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 4, 7, 6) [0]
teṣāṃ prasādasaṃjananārthaṃ bhagavān nirmitaṃ visarjayati / (AvŚat, 6, 7, 5) [0]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (8.7) Par.?
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvā ca evaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 8, 5, 7) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 9, 7, 7) [0]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 10, 6, 7) [0]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 17, 6, 7) [0]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 20, 2, 7) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 22, 2, 7) [0]
teṣāṃ taṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavanta itaś cyutāḥ nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 23, 4, 7) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hyeva vayaṃ bhavanta itaścyutāḥ nāpyanyatropapannā iti // (Divyāv, 4, 16, 0) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvā evaṃ bhavati na hyeva vayaṃ bhavanta itaścyutāḥ nāpyanyatropapannā iti // (Divyāv, 11, 38, 1) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvā evaṃ bhavati na hyeva vayaṃ bhavanta itaścyutāḥ nāpyanyatropapannāḥ // (Divyāv, 19, 68, 1) [0]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavantaḥ itaś cyutāḥ nāpyanyatropapannāḥ / (AvŚat, 3, 9, 6) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavantaḥ itaś cyutā nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 4, 7, 7) [1]
teṣāṃ nirmitaṃ dṛṣṭvaivaṃ bhavati na hy eva vayaṃ bhavantaḥ itaś cyutāḥ nāpy anyatropapannāḥ / (AvŚat, 6, 7, 6) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (8.8) Par.?
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 8, 5, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 9, 7, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 10, 6, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 17, 6, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 20, 2, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 22, 2, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 23, 4, 8) [0]
api tvayamapūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti // (Divyāv, 11, 39, 1) [0]
api tvayamapūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvādasmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti // (Divyāv, 19, 69, 1) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 3, 9, 7) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabdhā iti / (AvŚat, 4, 7, 8) [0]
api tv ayam apūrvadarśanaḥ sattvaḥ asyānubhāvenāsmākaṃ kāraṇāviśeṣāḥ pratiprasrabhyante / (AvŚat, 6, 7, 7) [1]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (8.9) Par.?
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 8, 5, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 9, 7, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 10, 6, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 17, 6, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 20, 2, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 22, 2, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 23, 4, 9) [0]
te nirmite cittamabhiprasādya tannarakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisaṃdhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti // (Divyāv, 4, 17, 0) [0]
te nirmite cittamabhiprasādya tannarakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisaṃdhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti // (Divyāv, 11, 40, 1) [0]
te nirmite cittamabhiprasādya tannarakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisaṃdhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti // (Divyāv, 19, 70, 1) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 1, 5, 8) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 2, 6, 8) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 3, 9, 8) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 4, 7, 9) [0]
te nirmite cittam abhiprasādya tan narakavedanīyaṃ karma kṣapayitvā devamanuṣyeṣu pratisandhiṃ gṛhṇanti yatra satyānāṃ bhājanabhūtā bhavanti / (AvŚat, 6, 7, 8) [0]
yā upariṣṭād gacchanti tāś cāturmahārājikāṃs trayastriṃśān yāmāṃs tuṣitān nirmāṇaratīn paranirmitavaśavartino brahmakāyikān brahmapurohitān mahābrahmaṇaḥ parīttābhān apramāṇābhān ābhāsvarān parīttaśubhān apramāṇaśubhāñ śubhakṛtsnān anabhrakān puṇyaprasavān bṛhatphalān abṛhān atapān sudṛśān sudarśanān akaniṣṭhān devān gatvā anityaṃ duḥkhaṃ śūnyam anātmety udghoṣayanti gāthādvayaṃ ca bhāṣante / (8.10) Par.?
ārabhadhvaṃ niṣkrāmata yujyadhvaṃ buddhaśāsane / (8.11) Par.?
dhunīta mṛtyunaḥ sainyaṃ naḍāgāram iva kuñjaraḥ // (8.12) Par.?
yo hy asmin dharmavinaye apramattaś cariṣyati / (9.1) Par.?
prahāya jātisaṃsāraṃ duḥkhasyāntaṃ kariṣyati // (9.2) Par.?
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (10.1) Par.?
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 8, 7, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 9, 9, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 10, 8, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 17, 8, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 20, 4, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 22, 4, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 23, 6, 1) [0]
atha tā arciṣastrisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātumanvāhiṇḍya bhagavantameva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti // (Divyāv, 11, 46, 1) [0]
atha tā arciṣastrisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātumanvāhiṇḍya bhagavantameva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti // (Divyāv, 19, 74, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 1, 7, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 2, 8, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 3, 11, 1) [0]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 4, 9, 1) [1]
atha tā arciṣas trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātum anvāhiṇḍya bhagavantam eva pṛṣṭhataḥ pṛṣṭhataḥ samanugacchanti / (AvŚat, 6, 9, 1) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (10.2) Par.?
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 8, 7, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 9, 9, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 10, 8, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 17, 8, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 20, 4, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 22, 4, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 23, 6, 2) [0]
tadyadi bhagavānatītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante // (Divyāv, 11, 47, 1) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 1, 7, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 2, 8, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 3, 11, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 4, 9, 2) [0]
tad yadi bhagavān atītaṃ karma vyākartukāmo bhavati bhagavataḥ pṛṣṭhato 'ntardhīyante / (AvŚat, 6, 9, 2) [0]
anāgataṃ vyākartukāmo bhavati purastād antardhīyante / (10.3) Par.?
narakopapattiṃ vyākartukāmo bhavati pādatale 'ntardhīyante / (10.4) Par.?
tiryagupapattiṃ vyākartukāmo bhavati pārṣṇyām antardhīyante / (10.5) Par.?
pretopapattiṃ vyākartukāmo bhavati pādāṅguṣṭhe 'ntardhīyante / (10.6) Par.?
manuṣyopapattiṃ vyākartukāmo bhavati jānunor antardhīyante / (10.7) Par.?
balacakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati vāme karatale 'ntardhīyante / (10.8) Par.?
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (10.9) Par.?
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 8, 7, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 9, 9, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 10, 8, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 17, 8, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 20, 4, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 22, 4, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 23, 6, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante // (Divyāv, 4, 30, 0) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante // (Divyāv, 11, 54, 1) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 1, 7, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 2, 8, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 3, 11, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 4, 9, 9) [0]
cakravartirājyaṃ vyākartukāmo bhavati dakṣiṇe karatale 'ntardhīyante / (AvŚat, 6, 9, 9) [0]
devopapattiṃ vyākartukāmo bhavati nābhyām antardhīyante / (10.10) Par.?
śrāvakabodhiṃ vyākartukāmo bhavati āsye 'ntardhīyante / (10.11) Par.?
pratyekabodhiṃ vyākartukāmo bhavati ūrṇāyām antardhīyante / (10.12) Par.?
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (10.13) Par.?
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 8, 7, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 9, 9, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 10, 8, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 17, 8, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 20, 4, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 22, 4, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 23, 6, 13) [0]
yadi anuttarāṃ samyaksambodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe 'ntardhīyante // (Divyāv, 4, 33, 0) [1]
anuttarāṃ samyaksambodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe 'ntardhīyante // (Divyāv, 11, 58, 1) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 1, 7, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 2, 8, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 3, 11, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 4, 9, 13) [0]
anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ vyākartukāmo bhavati uṣṇīṣe antardhīyante // (AvŚat, 6, 9, 13) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (11.1) Par.?
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 8, 8, 1) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 9, 10, 1) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 10, 9, 1) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata ūrṇāyām antarhitāḥ / (AvŚat, 17, 9, 1) [1]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 20, 5, 1) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata ūrṇāyām antarhitāḥ / (AvŚat, 22, 5, 1) [1]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata ūrṇāyām antarhitāḥ / (AvŚat, 23, 7, 1) [1]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata ūrṇāyāmantarhitāḥ // (Divyāv, 11, 59, 1) [1]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 1, 8, 1) [0]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 2, 9, 1) [0]
atha ca tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 3, 12, 1) [1]
atha tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 4, 10, 1) [1]
atha ca tā arciṣo bhagavantaṃ triḥ pradakṣiṇīkṛtya bhagavata uṣṇīṣe 'ntarhitāḥ / (AvŚat, 6, 10, 1) [1]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (11.2) Par.?
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 8, 8, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 9, 10, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 10, 9, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 17, 9, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 20, 5, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 22, 5, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 23, 7, 2) [0]
athāyuṣmānānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha // (Divyāv, 4, 35, 0) [0]
athāyuṣmānānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha // (Divyāv, 5, 7, 0) [0]
athāyuṣmānānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha // (Divyāv, 11, 60, 1) [0]
athāyuṣmānānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha // (Divyāv, 19, 76, 1) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 1, 8, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 2, 9, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 3, 12, 2) [0]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 4, 10, 2) [1]
athāyuṣmān ānandaḥ kṛtakarapuṭo bhagavantaṃ papraccha / (AvŚat, 6, 10, 2) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (11.3) Par.?
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 8, 8, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 9, 10, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 10, 9, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 17, 9, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 20, 5, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 22, 5, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 23, 7, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarānniṣkramitaḥ kalāpaḥ / (Divyāv, 4, 36, 1) [1]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarānniṣkramitaḥ kalāpaḥ / (Divyāv, 5, 8, 1) [1]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarānniṣkasitaḥ kalāpaḥ / (Divyāv, 11, 61, 1) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarānniṣkasitaḥ kalāpaḥ / (Divyāv, 19, 77, 1) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 1, 8, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 2, 9, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 3, 12, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 4, 10, 3) [0]
nānāvidho raṅgasahasracitro vaktrāntarān niṣkasitaḥ kalāpaḥ / (AvŚat, 6, 10, 3) [0]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (11.4) Par.?
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 8, 8, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 9, 10, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 10, 9, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 17, 9, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 20, 5, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 22, 5, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 23, 7, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantāt divākareṇodayatā yathaiva // (Divyāv, 4, 36, 2) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantāddivākareṇodayatā yathaiva // (Divyāv, 5, 8, 2) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantāddivākareṇodayatā yathaiva // (Divyāv, 11, 61, 2) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantāddivākareṇodayatā yathaiva // (Divyāv, 19, 77, 2) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 1, 8, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 2, 9, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 3, 12, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 4, 10, 4) [1]
avabhāsitā yena diśaḥ samantād divākareṇodayatā yathaiva // (AvŚat, 6, 10, 4) [1]
gāthāś ca bhāṣate / (12.1) Par.?
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (12.2) Par.?
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 8, 9, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 9, 11, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 10, 10, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 17, 10, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 20, 6, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 22, 6, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 23, 8, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagatyuttamahetubhūtāḥ / (Divyāv, 4, 38, 1) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagatyuttamahetubhūtāḥ / (Divyāv, 5, 10, 1) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagatyuttamahetubhūtāḥ / (Divyāv, 11, 63, 1) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagatyuttamahetubhūtāḥ / (Divyāv, 19, 78, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 1, 9, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 2, 10, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 3, 13, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 4, 11, 2) [0]
vigatodbhavā dainyamadaprahīṇā buddhā jagaty uttamahetubhūtāḥ / (AvŚat, 6, 11, 2) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (12.3) Par.?
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 8, 9, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 9, 11, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 10, 10, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 17, 10, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 20, 6, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 22, 6, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 23, 8, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitamupadarśayanti jinā jitārayaḥ // (Divyāv, 4, 38, 2) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitamupadarśayanti jinā jitārayaḥ // (Divyāv, 5, 10, 2) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitamupadarśayanti jinā jitārayaḥ // (Divyāv, 11, 63, 2) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitamupadarśayanti jinā jitārayaḥ // (Divyāv, 19, 78, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 1, 9, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 2, 10, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 3, 13, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 4, 11, 3) [0]
nākāraṇaṃ śaṅkhamṛṇālagauraṃ smitam upadarśayanti jinā jitārayaḥ // (AvŚat, 6, 11, 3) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (13.1) Par.?
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 8, 10, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 9, 12, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 10, 11, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 17, 11, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 20, 7, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 22, 7, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 23, 9, 1) [0]
tatkālaṃ svayamadhigamya dhīrabuddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (Divyāv, 4, 39, 1) [1]
tatkālaṃ svayamadhigamya dhīrabuddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (Divyāv, 5, 11, 1) [1]
tatkālaṃ svayamadhigamya dhīrabuddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇajinendrakāṅkṣitānām / (Divyāv, 11, 64, 1) [1]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 1, 10, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 2, 11, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 3, 14, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya vīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 4, 12, 1) [0]
tatkālaṃ svayam adhigamya dhīra buddhyā śrotṝṇāṃ śramaṇa jinendra kāṅkṣitānām / (AvŚat, 6, 12, 1) [1]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (13.2) Par.?
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 8, 10, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 9, 12, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 10, 11, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 17, 11, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 20, 7, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 22, 7, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 23, 9, 2) [0]
dhīrābhirmunivṛṣa vāgbhiruttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (Divyāv, 4, 39, 2) [0]
dhīrābhirmunivṛṣa vāgbhiruttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (Divyāv, 5, 11, 2) [0]
dhīrābhirmunivṛṣa vāgbhiruttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (Divyāv, 11, 64, 2) [0]
dhīrābhirmunivṛṣa vāgbhiruttamābhirutpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (Divyāv, 19, 79, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 1, 10, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 2, 11, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 3, 14, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 4, 12, 2) [0]
dhīrābhir munivṛṣa vāgbhir uttamābhir utpannaṃ vyapanaya saṃśayaṃ śubhābhiḥ // (AvŚat, 6, 12, 2) [0]
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (14.1) Par.?
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 8, 11, 1) [0]
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 9, 13, 1) [0]
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 10, 12, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 17, 12, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 20, 8, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 22, 8, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 23, 10, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitamupadarśayanti nāthāḥ / (Divyāv, 4, 40, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitamupadarśayanti nāthāḥ / (Divyāv, 5, 12, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitamupadarśayanti nāthāḥ / (Divyāv, 11, 65, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitamupadarśayanti dhīrāḥ / (Divyāv, 19, 80, 1) [1]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 1, 11, 1) [0]
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 2, 12, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 3, 15, 1) [0]
nākasmāl lavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 4, 13, 1) [0]
nākasmāllavaṇajalādrirājadhairyāḥ saṃbuddhāḥ smitam upadarśayanti nāthāḥ / (AvŚat, 6, 13, 1) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (14.2) Par.?
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 8, 11, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 9, 13, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 10, 12, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 17, 12, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 20, 8, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 22, 8, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 23, 10, 2) [0]
yasyārthe smitamupadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (Divyāv, 4, 40, 2) [0]
yasyārthe smitamupadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (Divyāv, 5, 12, 2) [0]
yasyārthe smitamupadarśayanti dhīrāstaṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ / (Divyāv, 11, 65, 2) [1]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 1, 11, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ / (AvŚat, 2, 12, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ / (AvŚat, 3, 15, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ / (AvŚat, 4, 13, 2) [0]
yasyārthe smitam upadarśayanti dhīrāḥ taṃ śrotuṃ samabhilaṣanti te janaughāḥ // (AvŚat, 6, 13, 2) [0]
bhagavān āha evam etad ānanda evam etat / (15.1) Par.?
nāhetvapratyayam ānanda tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ smitaṃ prāviṣkurvanti / (15.2) Par.?
paśyasy ānanda anenārāmikeṇa prasādajātena mamaivaṃvidhāṃ pūjām kṛtām / (15.3) Par.?
evaṃ bhadanta / (15.4) Par.?
eṣa ārāmiko 'nena kuśalamūlena cittotpādena deyadharmaparityāgena ca trikalpāsaṃkhyeyasamudānītāṃ bodhiṃ samudānīya mahākaruṇāparibhāvitāḥ ṣaṭ pāramitāḥ paripūrya padmottamo nāma samyaksaṃbuddho bhaviṣyati daśabhir balaiś caturbhir vaiśāradyais tribhir āveṇikaiḥ smṛtyupasthānair mahākaruṇayā ca / (15.5) Par.?
ayam asya deyadharmo yo mamāntike cittaprasāda iti // (15.6) Par.?
idam avocad bhagavān / (16.1) Par.?
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (16.2) Par.?
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 8, 13, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 9, 15, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 10, 14, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 11, 6, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 12, 7, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 13, 9, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 14, 7, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 15, 7, 2) [1]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 16, 8, 2) [1]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 17, 18, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 18, 7, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 19, 8, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 20, 14, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 21, 6, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 22, 10, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 23, 12, 2) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 1, 535, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandanniti // (Divyāv, 2, 705, 0) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 3, 216, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 4, 81, 0) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 5, 41, 0) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 6, 100, 0) [0]
āttamanasaste ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 7, 209, 0) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 8, 556, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 9, 122, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 10, 81, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 11, 113, 1) [1]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 12, 418, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 13, 516, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 16, 38, 0) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 17, 516, 1) [0]
āttamanasaste bhikṣavo bhagavato bhāṣitamabhyanandan // (Divyāv, 19, 589, 1) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 1, 15, 2) [0]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 2, 14, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 3, 17, 2) [1]
āttamanasas te bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 4, 15, 2) [0]
āttamanasas te ca bhikṣavo bhagavato bhāṣitam abhyanandan // (AvŚat, 6, 15, 2) [1]
Duration=0.17835688591003 secs.